New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 17. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

PRAVILNIK

o spremembi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

1. člen

S tem pravilnikom se spremeni 2. člen Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 41/05).

2. člen

V 2. členu pravilnika se doda nova – tretja alinea, ki določa pogoj za pravico do sofinanciranja športnih programov:

»– da športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim tekmovalnim športom in nimajo sedeža na območju Občine Bloke, vključujejo najmanj 10 registriranih in kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Bloke in društva delujejo s svojimi programi na področju Občine Bloke.«

Dosedanja tretja alinea postane četrta.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 671-0006/2009

Nova vas, dne 17. decembra 2009

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.