New Page 1

Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00 in 12/02) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji, dne 16. 12. 2013, sprejel naslednji

SKLEP

o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste –

parc. št. 246/11 in 251/8,

obe k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju

1.

Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc. št. 246/11 in 251/8, obe k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju, se prenese med občinske ceste.

2.

Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ceste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa.

3.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

 

Številka: 007-36/2008

Datum: 16. 12. 2013

 

Dr. Štefan ČELAN, s.r.

župan Mestne občine Ptuj