New Page 2

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09 in 11/11) in 104. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na 5. redni  seji, dne 14. 4. 2011 sprejel

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN

 

 

PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2010

 

 

1. člen

 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2010.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 

 

 

3. člen

 

 

V splošnem delu je podan prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letu 2010 v naslednji višini:

 

 

 

 

 

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto ( K4)

Realizacija 2010

1

2

I. SKUPAJ PRIHODKI

3.523.353                

(70+71+72+73+74+78)

 

II. SKUPAJ ODHODKI

3.324.437  

(40+41+42+43)

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

198.916                          

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

(I.-II.)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto ( K4)

Realizacija 2010

 1

2

IV. PREJETA VRAČILA

0                      

DANIH POSOJIL IN 

 

PRODAJA KAPITALSKIH 

 

DELEŽEV (750+751+752)

 

V. DANA POSOJILA

500           

IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

 

DELEŽEV (440+441+442+443)

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

(IV.-V.)

-500                   

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto ( K4)

Realizacija 2010  

1

2  

VII. ZADOLŢEVANJE (500)

0         

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

78.634          

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

119.782                  

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

- 78.634          

(VII.-VIII.)

 

XI. NETO FINANCIRANJE

- 198.916          

(VI.+X.-IX.)

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

 

DNE 31. 12. 2009 (del 9009 Splošni sklad za drugo)

21.075

 

 

 

4. člen

 

 

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2010 se objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin .

 

 

Štev.: 032-0005/2010-5

 

 

Datum: 14. 4. 2011

 

 

Županja 

 

 

Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon.