New Page 3

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in Sklepa Občinskega sveta Občine Tišina o pooblastilu županu Občine Tišina za sprejem sklepov o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec št. 007-0029/2014-1 z dne 2. 7. 2014 je župan Občine Tišina dne 22. 2. 2017 sprejel

 

S K L E P 

o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina 

 

1. člen 

 

Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:

V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke (od 1 do 2 let) vključenih največ 14 otrok in v starostno homogene oddelke (od 2 do 3 let) je lahko vključenih največ 14 otrok.

V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke (od 3 do 4 let) največ 17 otrok, v starostno kombinirane oddelke (od 3 do 5 let) največ 21 otrok, v starostno homogene oddelke (od 4 do 5 let) največ 20 otrok in v starostno homogene oddelke (od 5 do 6 let) največ 24 otrok.

 

2. člen 

 

Normativ glede števila otrok v oddelku prvega starostnega obdobja, in sicer v starostno homogenem oddelku (od 1 do 2 let) je 12 otrok. Lokalna skupnost lahko glede na razmere in položaj predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča največ za dva otroka.

 

3. člen 

 

Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 11/17).

 

4. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2017 dalje.

 

Št. 602-0007/2017-2

Tišina, dne 14. marca 2017

 

Župan 

Občine Tišina 

Franc Horvat l.r.