Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 24. seji dne 30. 7. 2001 sprejel
 
S K L E P
 
 
o določitvi cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci
 
 
1
 
Cene programov v vrtcu v Občini Markovci znašajo od 1. 9. 2001 dalje mesečno na otroka
 
 
-------------------------------------------------------------------
                                                               SIT
-------------------------------------------------------------------
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke
   – prve starostne skupine
   (od enega do treh let)                                    50.200
   – druge starostne skupine
   (od treh let do vstopa v šolo)                            39.500
2. v poldnevnem (4–6-urnem) varstvu za otroke
   – prve starostne skupine
   (od enega do treh let)                                    30.120
   – druge starostne skupine
   (od treh let do vstopa v šolo)                            23.700
-------------------------------------------------------------------
 
2
 
Starši otrok, za katere je Občina Markovci po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 3 dni pred prvim dnem odsotnosti otrok iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% prispevka za program, v katerem je bil otrok pred odjavo.
 
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Markovci po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
 
3
 
Cene programov iz 1. točke se uporabljajo za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. septembra 2001 dalje.
 
 
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00 in 111/00).
 
4
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 380-05/01-1
Markovci, dne 30. julija 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.