New Page 2

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-1/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-1-144/94 - 18, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 – odločba US RS, 26/95) je Občinski svet občine Turnišče na 19. redni seji dne 23. 12. 1996 sprejel

 

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Turnišče za leto 1997

 

1. člen

 

Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 1997 se javna poraba Občine Turnišče začasno financira po proračunu za leto 1996.

 

2. člen

 

V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1996.

 

3. člen

 

Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Turnišče za leto 1997.

 

4. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997.

 

Št. 4/96-18

Turnišče, dne 23. decembra 1996.

 

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.