Na podlagi 3. in 45. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94 in 56/98) in 15. členom Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99) je Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju na 10. redni seji dne, 18. novembra 1999, sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembi Odloka o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999
 
 
1. člen
 
V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999 (MUV, št. 20/99) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
 
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
 
Proračun Občine Lovrenc na Pohorju za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
 
v 000 SIT
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
 
I. Skupaj prihodki
279.701
 
 
II. Skupaj odhodki
281.005
 
 
III. Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)
-1.304
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
2.131
 
 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
 
 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)
2.131
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VIII. Zadolževanje
0
 
 
IX. Odplačila dolga
2.938
 
 
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
-2.938
 
 
XI. Zmanjšanje sredstev na računih (III.+VI.-X.)
2.111
 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Občine Lovrenc na Pohorju je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in je sestavni del odloka.
 
2. člen
 
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z dnem objave.
 
 
 
 
 
Župan
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ledinek, s.r.
Številka: 403-02-1/99
Datum: 18. november 1999