Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41.in 140. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96), 3. člena Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih šol (Ur. list RS, št. 16/98) ter 6., 74. in 75. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV št. 11/99) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na 7. redni seji dne 1. julija 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
 
 
1. člen
 
S tem odlokom Občina Lovrenc na Pohorju, s sedežem Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju, (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod OSNOVNO ŠOLO LOVRENC NA POHORJU (v nadaljevanju: zavod).
 
 
Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan.
 
2. STATUSNE DOLOČBE
 
 
1. Ime, sedež, pravni status javnega zavoda
 
 
2. člen
 
Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Lovrenc na Pohorju.
 
 
Sedež zavoda je v Lovrencu na Pohorju, Šolska ulica 6.
 
 
V okviru zavoda delujeta dve enoti:
 
 
 • Osnovna šola Lovrenc na Pohorju - samostojna šola,
 
 
 • Vrtec Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: vrtec).
 
3. člen
 
Zavod je pravna oseba, s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, tem odlokom in pravili šole.
 
 
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi razpolaga.
 
 
Zavod je dolžan poročati ustanoviteljici enkrat letno o svojem poslovanju in vzgojno-izobraževalnih rezultatih ter ji zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
 
4. člen
 
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru in v razvid Zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport.
 
2. Pečat zavod
 
 
5. člen
 
Zavod ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in 20 mm. V sredini obeh pečatov je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime in sedež zavoda: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Občina Lovrenc na Pohorju. Na žigu premera 20 mm občina ni napisana.
 
 
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenje, določi s sklepom ravnatelj.
 
3. Zastopanje in predstavljanje zavoda
 
 
6. člen
 
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
 
 
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja pomočnik ravnatelja ali drugi delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
 
 
Pomočnik ravnatelja, ali drugi pooblaščeni delavec zavoda, imata v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
 
 
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
 
7. člen
 
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
 
 
V zadevah vezanih na plačilni promet, podpisujejo listine ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih v skladu s predpisi določi ravnatelj.
 
4. Šolski okoliš
 
 
8. člen
 
Šolski okoliš zavoda je celotno območje občine Lovrenc na Pohorju, ki obsega naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči Breg - del, Recenjak in Ruta.
 
III. DEJAVNOST ZAVODA
 
 
9. člen
 
Zavod je ustanovljen za opravljanje predšolskega in osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa v občini Lovrenc na Pohorju.
 
 
Zavod opravlja javno službo na področju:
 
 
 • M/80.102 - osnovnošolsko izobraževanje;
 
 
 • M/80.101 - dejavnost vrtcev.
 
 
Osnovna dejavnost zavoda je javna služba, katere dejavnost se izvaja v javnem interesu.
 
 
Poleg osnovne dejavnosti iz drugega odstavka tega člena še zavod opravlja naslednje dopolnilne dejavnosti:
 
 
 • I/60.23 - drug kopenski potniški promet,
 
 
 • I/60.24 - cestni tovorni promet,
 
 
 • H/55.52 - priprava in dostava hrane,
 
 
 • H/55.510 - storitve menz,
 
 
 • G/52/47 - nabava in prodaja šolskih potrebščin,
 
 
 • K/70.20 - oddaja prostorov v najem,
 
 
 • O/92.511 - dejavnost knjižnic,
 
 
 • M/80.4 - izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
 
 
 • O/92.2 - radijska in televizijska dejavnost,
 
 
 • G/52.63 - druga trgovina na drobno zunaj prodajaln - prodaja izdelkov učencev.
 
IV. ORGANI ZAVODA
 
 
10. člen
 
Organi zavoda so:
 
 
 • svet zavoda,
 
 
 • ravnatelj,
 
 
 • strokovni organi in
 
 
 • svet staršev.
 
1. Svet zavoda
 
 
11. člen
 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
 
 
Svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavljajo:
 
 
 • trije predstavniki ustanoviteljice,
 
 
 • pet predstavnikov delavcev zavoda in
 
 
 • trije predstavniki sveta staršev.
 
1.1. Mandat sveta zavoda
 
 
12. člen
 
Mandat sveta zavoda traja štiri leta in se začne s potrditvijo mandatov na ustanovitveni seji sveta zavoda. Mandat posameznega člana sveta zavoda iz prve in druge alineje 11. člena tega odloka je vezan z mandatom sveta zavoda, za člane iz tretje alineje 11. člena tega odloka pa velja mandat po dogovoru, oz. največ štiri leta.
 
 
Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
 
 
Predstavniku sveta staršev mandat v svetu zavoda preneha, ko njegov otrok izgubi status učenca zavoda.
 
1.2. Volitve in imenovanje, predčasno prenehanje mandata ter odpoklic oz. razrešitev članov sveta zavoda.
 
 
13. člen
 
Predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju. Občinski svet imenuje predstavnike ustanoviteljice na zahtevo sveta zavoda, ki jo je dolžan posredovati ustanoviteljici najmanj tri mesece pred iztekom mandata sveta zavoda.
 
14. člen
 
Predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda volijo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v zavodu. Volitve morajo biti pripravljene in izvedene tako, da bo zagotovljena izvolitev najmanj enega predstavnika delavcev vrtca.
 
 
Svet zavoda izda sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda najmanj 60 dni in največ 90 dni pred iztekom svojega mandata ter imenuje volilno komisijo. S sklepom mora biti določen datum volitev in število članov, ki se volijo.
 
 
Volilna komisija ima predsednika in dva člana ter namestnika predsednika in obeh članov komisije. Volilna komisija vodi postopek volitev in pripravi poročilo o poteku in izidu volitev, ki ga mora predložiti svetu zavoda. Komisija ima mandat 4 leta. V času mandata sveta zavoda vodi tudi postopke pri morebitnih volitvah nadomestnih članov v primerih, ko posameznim predstavnikom delavcev v svetu zavoda mandat predčasno preneha. Član volilne komisije ne more biti kandidat predstavnikov delavcev zavoda.
 
 
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu sveta zavoda izda svet sklep o razpisu nadomestnih volitev v najkrajšem možnem času.
 
 
Kandidate za predstavnike sveta zavoda lahko predlagajo: učiteljski zbor, zbor delavcev, reprezentativni sindikat v roku, ki ga določi svet zavoda in ne sme biti krajši od 21 dni od dneva razpisa volitev. Predlog mora biti posredovan volilni komisiji pisno in s priloženimi soglasji vseh predlaganih kandidatov h kandidaturi.
 
 
Volitve so neposredne in tajne in se opravijo najmanj 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda oz. v najkrajšem možnem času, ko gre za nadomestne volitve. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
 
 
Izvoljeni so kandidati, ki so na volitvah dobili največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
 
 
Svet zavoda lahko s pravilnikom v skladu z zakonom podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitev predstavnikov delavcev.
 
15. člen
 
Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev na zahtevo sveta zavoda. Ta je dolžan zahtevo posredovati svetu staršev najmanj 3 mesece pred iztekom mandata. V primeru, da je posameznemu predstavniku staršev v svetu zavoda mandat predčasno prenehal, pa je svet zavoda dolžan zahtevo posredovati v najkrajšem možnem času, praviloma ob sprejemu ugotovitve o prenehanju mandata.
 
 
Kandidate za predstavnike sveta staršev v svetu zavoda predlagajo starši izmed sveta staršev. Kandidati morajo pisno soglašati s kandidaturo. Volitve, ki jih svet staršev po svoji odločitvi izvede javno ali tajno, morajo biti najmanj 15 dni pred iztekom mandata sveta zavoda, v primeru nadomestnih volitev zaradi predčasnega prenehanja mandata pa v najkrajšem možnem času. Eden izmed predstavnikov staršev v svetu zavoda mora biti predstavnik staršev otrok iz enote vrtca.
 
16. člen
 
Članu sveta zavoda mandat predčasno preneha, če:
 
 
 • poda pisno izjavo, da odstopa;
 
 
 • ga za njegovo izvolitev oz. imenovanje pristojen organ odpokliče oz. razreši;
 
 
 • če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu;
 
 
 • če predstavniku staršev njegov otrok izgubi status učenca zavoda.
 
 
Če je član sveta odpoklican oz. razrešen, določi datum prenehanja mandata organ, ki ga je odpoklical, oz. razrešil. V primeru odstopa preneha članu sveta mandat z dnem, ki je naveden v pisni izjavi o odstopu, v drugih primerih pa z dnem, ko nastopi dejstvo (t.j. datum prekinitve delovnega razmerja, ali datum izgube statusa učenca). Svet zavoda sprejme ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata in začne postopek za izvolitev oz. imenovanje nadomestnega člana.
 
 
Izvedba postopka izvolitve oz. imenovanja nadomestnega člana ni potrebna, če je mandat predčasno prenehal manj kot tretjini članov, do izteka mandata sveta zavoda pa je manj kot 6 mesecev.
 
17. člen
 
Svet staršev lahko s tajnim glasovanjem odloča ali bo odpoklical predstavnika staršev v svetu zavoda na predlog staršev vsaj enega oddelka, sprejetem na roditeljskem sestanku, ali na predlog sveta staršev samega.
 
18. člen
 
O razrešitvi predstavnikov ustanoviteljice v svetu zavoda odloča Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, ki ob razrešitvi praviloma imenuje tudi novega predstavnika ustanoviteljice.
 
19. člen
 
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi zahteve učiteljskega zbora ali zbora delavcev, na osnovi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda, s priloženimi podpisi ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana, ki ga je kandidiral sindikat. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
 
 
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve in ne presoja vzrokov za odpoklic. Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
 
 
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev šole. Volilna komisija z rezultati glasovanja in o odpoklicu delavca seznani svet zavoda, ki s sklepom ugotovi, da je predstavniku delavcev mandat zaradi odpoklica predčasno prenehal.
 
1.3. Način dela sveta zavoda
 
 
20. člen
 
Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta šole izmed sebe, praviloma na ustanovitveni seji sveta zavoda.
 
 
Predsednik sklicuje seje po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo ravnatelja, pristojnega organa ustanoviteljice, ali najmanj treh članov sveta.
 
 
Ustanovitveno sejo novega sveta skliče predsednik predhodnega sveta.
 
 
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov. Glasovanje je javno, razen če člani sveta odločijo, da o posamezni zadevi glasujejo tajno.
 
 
Svet zavoda lahko v skladu z zakonom in tem odlokom podrobneje določi način svojega dela s poslovnikom.
 
1.4. Pristojnosti sveta zavoda
 
 
21. člen
 
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
 
 
 • sprejema program razvoja zavoda,
 
 
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 
 
 • sprejema pravila zavoda in z njimi določene splošne akte zavoda,
 
 
 • potrjuje finančne načrte in sprejema zaključni račun zavoda,
 
 
 • odloča o zadolževanju zavoda, vendar le po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
 
 
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 
 
 • soodloča o uvedbi dopolnilnih dejavnosti,
 
 
 • predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti,
 
 
 • obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,
 
 
 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 
 
 • v soglasju z ustanoviteljico odloča o povezovanju v skupnost zavodov,
 
 
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca (otroka),
 
 
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja,
 
 
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom v osnovni šoli in vrtcu,
 
 
 • daje soglasje za financiranje ali sofinanciranje posameznih dejavnosti, programov ali storitev šole s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev oz. višini prispevka staršev,
 
 
 • skrbi za sodelovanje sveta šole s svetom staršev,
 
 
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 
 
 • opravlja druge naloge določene z zakonom, drugimi akti zavoda in tem odlokom.
 
2. Ravnatelj
 
 
22. člen
 
Ravnatelj zavoda je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
 
 
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Ravnatelj je odgovoren tudi za izvajanje obveznosti zavoda do ustanoviteljice, določene s tem odlokom in drugimi predpisi ter za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev.
 
 
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
 
 
 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 
 
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 
 
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
 
 
 • odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in učencev,
 
 
 • vodi delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora,
 
 
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov, dopolnilnih in obšolskih dejavnosti,
 
 
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 
 
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 
 
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 
 
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 
 
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 
 
 • spremlja delo svetovalne službe,
 
 
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši,
 
 
 • obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic otrok in obveznosti učencev,
 
 
 • poroča ustanovitelju,
 
 
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 
 
 • določa sistematizacijo delovnih mest,
 
 
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 
 
 • imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote vrtca,
 
 
 • skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko in predšolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo,
 
 
 • skrbi za promocijo zavoda v javnosti,
 
 
 • skrbi za imenovanje predstavnikov ustanovitelja in izvolitev staršev v svet zavoda,
 
 
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni, tem odlokom in drugimi predpisi.
 
23. člen
 
Za ravnatelja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
 
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport, na osnovi javnega razpisa po postopku in načinu, ki ga določa zakon. Mandat traja štiri leta Mandat ravnatelja traja pet let.
 
 
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje o kandidatih, ki so se prijavili na razpis za ravnatelja zavoda, od učiteljskega in vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljice, na način in v rokih, ki jih določa zakon. Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
 
 
Če ravnatelju predčasno preneha mandat ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil imenovan, se v skladu z zakonom imenuje vršilec dolžnosti ravnatelja.
 
2.1. Pomočnik ravnatelja
 
 
24. člen
 
Zavod lahko ima pomočnika ravnatelja za pomoč ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
 
 
Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj na osnovi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
 
 
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen da nima šole za ravnatelja oz. ravnateljskega izpita. Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja v odsotnosti ter opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, ter naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.
 
 
Pomočnik ravnatelja ima v odsotnosti ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
 
 
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.
 
2.2. Vodja enote vrtca
 
 
25. člen
 
Vodja vrtca ima naslednje pristojnosti:
 
 
 • organizira in vodi delo vrtca,
 
 
 • skrbi za sodelovanje s starši,
 
 
 • opravlja druge naloge skladno s sistematizacijo delovnih mest.
 
 
Vodjo vrtca v skladu z zakonom imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev vrtca.
 
3. Strokovni organi zavoda
 
 
26. člen
 
Strokovni organi zavoda so:
 
 
 • učiteljski zbor,
 
 
 • vzgojiteljski zbor,
 
 
 • razrednik,
 
 
 • strokovni aktivi.
 
 
Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda določa zakon in pravila zavoda.
 
4. Svet staršev
 
 
27. člen
 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu organizira svet staršev.
 
 
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
 
 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi njegovo delo predsednik sveta.
 
 
Pristojnosti in naloge sveta staršev so:
 
 
 • predlaga nadstandardne programe,
 
 
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 
 
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 
 
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 
 
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 
 
 • voli predstavnike staršev v svet zavoda,
 
 
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo.
 
V. KNJIŽNICA
 
 
28. člen
 
Zavod ima knjižnico.
 
 
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja, izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
 
 
V sklopu knjižnice deluje tudi učbeniški sklad.
 
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
 
 
29. člen
 
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo: učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.
 
 
Pogoje, ki jih morajo za zaposlitev na posameznih delovnih mestih izpolnjevati delavci, določa zakon. Postopke in pristojnosti v zvezi z delovnimi razmerji, sindikalne in druge pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja, določata zakon in kolektivna pogodba. Postopke in naloge v zvezi z varstvom osebnih podatkov o delavcih določa zakon.
 
VII. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANCIRANJE
 
 
30. člen
 
Ustanoviteljica zagotavlja sredstva in premoženje v skladu z zakonom, standardi in normativi.
 
 
Premoženje, s katerim zavod upravlja in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Vrednost tega premoženja je izkazana v bilanci stanja zavoda na dan 31.12.1998.
 
 
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz drugega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja. Višino najemnin za oddajo prostorov določa v soglasju z ustanoviteljico.
 
 
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
 
31. člen
 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna ustanoviteljice, v skladu z zakonom in statutom Občine Lovrenc na Pohorju, iz prispevkov staršev ter iz drugih virov v skladu z zakonom (donatorstvo, sponzorstvo, idr.)
 
 
Z odlokom o proračunu se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
 
32. člen
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z 80. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 12/96) in 27. členom Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96).
 
33. člen
 
Zavod se lahko zadolži le s soglasjem ustanoviteljice.
 
 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja za izvajanje javne službe v skladu z zakonom in tem odlokom.
 
VIII. NADZOR NAD DELOM ZAVODA
 
 
34. člen
 
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ, ki ga določa zakon.
 
 
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
 
 
Namensko porabo sredstev v šolah nadzoruje organ šolske inšpekcije.
 
 
Gospodarjenje in upravljanje z nepremičninami v lasti ustanoviteljice nadzira ustanoviteljica.
 
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICO
 
 
35. člen
 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje obveznosti in pravice:
 
 
 • redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, ki jih v skladu z zakonom, normativi in tem odlokom določa njen proračun,
 
 
 • v okviru materialnih možnosti zagotavlja sredstva za ohranjanje in izboljševanje
 
 
 • prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti zavoda,
 
 
 • spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
 
 
 • odloča o statusnih spremembah,
 
 
 • daje soglasje k spremembi in širitvi javnega zavoda,
 
 
 • daje pobude svetu zavoda in ravnatelju,
 
 
 • izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
 
36. člen
 
Zavod je v skladu z zakonom in tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
 
 
 • zagotavljati namensko in racionalno uporabo vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju ali jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,
 
 
 • zagotavlja ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njenih pravic, obveznosti in pristojnosti do zavoda in planiranje razvoja zavoda ter dejavnosti zavoda, kot druge podatke v skladu z zakonom,
 
 
 • na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
 
 
 • posredovati ustanoviteljici program razvoja in letni načrt ter finančni plan,
 
 
 • enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med letom poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o namenski uporabi sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, o katerih mora biti, oz. bi želela biti ustanoviteljica seznanjena zaradi celovitega spremljanja stanja v zavodu,
 
 
 • dovoliti pooblaščenim osebam ustanoviteljice, da lahko v zavodu preverijo namen in racionalnost uporabe sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja v proračunu,
 
 
 • izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
 
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
 
 
37. člen
 
Zavod s pravili in drugimi splošnimi akti skladno z zakonom in tem odlokom podrobneje uredi tudi druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti, organizacijo in poslovanje zavoda.
 
Pravila in druge splošne akte zavoda sprejema svet zavoda oz. ravnatelj.
 
 

Pravila, ki podrobneje urejajo vprašanja, ki so navedena v prvem odstavku tega člena in druge splošne akte sprejema svet zavoda.

 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
38. člen
 
Ravnatelj je dolžan opraviti vse potrebno, da zavod uskladi notranjo organizacijo in splošne akte zavoda ter oblikuje organe zavoda v skladu s tem odlokom, v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
 
 
Dosedanji organi zavoda nadaljujejo s svojim delom do izvolitve novih organov.
 
 
Ravnatelj in drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nadaljujejo z opravljanjem svojih nalog do izteka mandata.
 
39. člen
 
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju (MUV št. 7/97 in MUV št. 22/98), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ruše.
 
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 

Župan
Občine Lovrenc na Pohorju
Franc Ladinek, s. r.
Številka: 015-03-008/99
Datum: 1. julija 1999
 
 
 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno­izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lovrenc na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije št. 12/2005) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 
3. člen
 

Te spremembe se objavijo v Medobčinskem uradnem vestniku.