New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10) in 7. ter 16 člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 22. redni seji, dne 10.9.2014, sprejel

OBVEZNO RAZLAGO

ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

OBMOČJA L8 POSLOVNI KOMPLEKS BRNIK

(Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2009, Uradni vestnik Občine Cerklje na

Gorenjskem, št. 5/2011)

1. člen

Prvi in drugi stavek 6. odstavka 32. člena, ki določata dopustna odstopanja in se glasita:

"V primeru, da se na območjih funkcionalnih celot od FCP2 in FCP4 lastniški odnosi uredijo tako, da je lastništvo posameznih sosednjih funkcionalnih enot namenjenih gradnji stavb enako, se lahko funkcionalne enote vmesnih prometnic namenijo gradnji stavb in se povežejo s sosednjimi funkcionalnimi celotami oziroma enotami namenjenimi gradnji. V primeru tako združenih funkcionalnih celot oziroma enot smejo maksimalni tlorisni gabariti stavb segati do gradbenih linij, kot je razvidno tudi iz grafičnega dela " v povezavi z določili 8. člena v odstavku A2, ki določa pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo in se glasi:

"Površine namenjene stavbam so opredeljene z velikostjo posamezne parcele, namenjene gradnji (funkcionalne enote), znotraj katere se vselej ohranja robni nepozidani pas minimalne širine 10,00 metra." in

"Določene so tudi gradbene linije in meje oziroma regulacijske linije ter pod posebnimi pogoji združevanje posameznih parcel, namenjenih gradnji."

se razlagata tako, da se med seboj lahko povezujeta funkcionalni celoti FCP2 in FCP4 ter se hkrati povezujeta s sosednjimi funkcionalnimi celotami FCP1, FCP3 in FCP5 ter da se v primeru takih povezovanj funkcionalne enote vmesnih prometnic namenijo gradnji stavb. V primeru združevanja posameznih parcel je gradbena meja opredeljena z robnim nepozidanim pasom minimalne širine 10,00 metrov, ki poteka po obodu združenih parcel.

2. člen

Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja L8 poslovni kompleks Brnik (Uradni list RS, št. 78/2009, Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/2011) in velja z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-06/2010-165

Datum: 10.9.2014

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

Župan

Franc Čebulj, l.r.