New Page 2

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

 

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

 

Številka: 900-25/2010-41/04

Datum: 3.11.2010

 

 

NOVOIZVOLJENEMU ŽUPANU MESTNE OBČINE KRANJ

NOVOIZVOLJENIM ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 3. člena Poslovnika Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/07, 46/07 in 51/10) sklicujem 1. redno - konstitutivno sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17.11.2010, ob 16. Uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (gradivo 1, 2, 3)

3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana

4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta

5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

Novoizvoljenega župana in novoizvoljene člane sveta vljudno prosim, da s seboj prinesete potrdilo o izvolitvi in osebni dokument.

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj,3x

- Obrazec

- Dopis Komisije za preprečevanje korupcije,

- Statut Mestne občine Kranj

- Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o financiranju občin