New Page 2

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Tišina št. 007-0013/2008 z dne 15. 5. 2008 in na predlog občinske uprave Občine Tišina je župan Franc Horvat sprejel naslednji

S K L E P

I.

Zavezanci so dolžni obveznost iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 poravnati v naslednjih rokih:

1. obrok: trideset dni po vročitvi odločbe

2. obrok: do 30. 9. 2014

3. obrok: do 31. 10. 2014

4. obrok: do 30. 11. 2014

II.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

Št. 032-0013/2014

Tišina, dne 6. junija 2014

 

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.