New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-48/2009-1-(41/04)

 

Datum:    24.6.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

sklicujem 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 8. 7. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.6.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj-dopolnjen osnutek (prva obravnava) (gradivo) (dodatno gradivo)

4.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – dopolnjen osnutek (prva obravnava) (gradivo)

5.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – dopolnjen osnutek (prva obravnava)(gradivo)

6.        

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja MI 1 – Mlaka Zahod – dopolnjen osnutek (prva obravnava) (gradivo; priloga 1, 2 )

7.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje parkirne hiše – Slovenski trg – dopolnjen osnutek (prva obravnava) (gradivo; priloga)

8.

Statut javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (gradivo)

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                          Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-48/2009-2-(41/04)

 

Datum:    1.7.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 28. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 

ki bo v SREDO, dne 8. 7. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.        

Potrditev zapisnika 27. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.6.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik) (dodatno gradivo - zapisnik NO, sklepi gradivo 1, 2)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c)(dodatno gradivo 1, 2, 3 )(odstopna izjava)

3.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj-dopolnjen osnutek (prva obravnava)

4.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranj – dopolnjen osnutek (prva obravnava)

5.        

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – dopolnjen osnutek (prva obravnava)

6.        

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja MI 1 – Mlaka Zahod – dopolnjen osnutek (prva obravnava) (dodatno gradivo)

7.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje parkirne hiše – Slovenski trg – dopolnjen osnutek (prva obravnava)

8.

Statut javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)

A.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev pogodbenega javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Nadzidava treh garaž v katastrski občini Klanec v Mestni občini Kranj« (gradivo)

B.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev pogodbenega javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Obnova garaže v naselju Drulovka« (gradivo)

C.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev pogodbenega javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Izgradnja dveh podzemnih garaž – Planina I« (gradivo)

D.

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev pogodbenega javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Novogradnja garaže v Šorlijevem naselju« (gradivo)

9.

Statut javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (dodatno gradivo)

 

 

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo