New Page 2

 

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB 1; Uradni list RS, št. 110/06) in 13. ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 19. redni seji dne 26. 2. 2009 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje javnega glasila Občine Veržej (v nadaljevanju: glasilo).

 

 

2. člen

 

 

Ime glasila je: »FÜNKEŠNICA«.

 

 

3. člen

 

 

Ustanovitelj glasila je Občina Veržej.

 

 

Izdajatelj glasila je Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

 

 

Naslov uredništva glasila je: »Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

 

 

Uredništvo ima elektronski naslov: obcina.verzej@siol.net.

 

 

4. člen

 

 

Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.

 

 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku praviloma štirikrat letno, lahko pa izide tudi izredna številka. H glasilu je največ dvakrat letno možno glede na aktualnost izdati tudi tematsko prilogo, če so za to zagotovljena dodatna sredstva, o čemer na predlog uredniškega odbora posebej odloči občinski svet. Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.

 

 

Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Veržej brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletni strani Občine Veržej in Turistično-informacijskega centra Veržej.

 

 

II. NAMEN IN CILJ USTANOVITVE TER IZDAJANJA GLASILA

 

 

5. člen

 

 

Temeljni cilj in naloga glasila:

 

 

– obveščanje občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Veržej,

 

 

– obveščanje o delu občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora, drugih organov, odborov in komisij v občini,

 

 

– posredovanje splošnih obvestil in informacij državnih organov, nevladnih organizacij, združenj ter drugih organizacij,

 

 

– obveščanje občanov o aktualni problematiki v občini,

 

 

– obveščanje o aktivnostih osnovne šole, vrtca, društev, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih organizacij, ki delujejo na območju občine ali imajo za občino velik pomen ter opravljajo naloge v javnem interesu,

 

 

– objava prispevkov učencev in občanov.

 

 

Programska vsebina po tem odloku so vesti, obvestila, sporočila, intervjuji, reportaže, komentarji in analize. Programske vsebine glasila morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

 

 

III. UPRAVLJANJE IN UREJANJE GLASILA

 

 

6. člen

 

 

Programsko in vsebinsko usmeritev ter nadzor nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet Občine Veržej.

 

 

Sedež uredništva je: Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

 

 

Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov. Mandatna doba članov uredniškega odbora je 5 let.

 

 

Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Veržej na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej.

 

 

Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet Občine Veržej na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej in predloga odgovornega urednika, pri čemer Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej predlaga enega člana, odgovorni urednik pa 5 članov.

 

 

Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora se lahko razrešijo pred iztekom mandata. Odgovornega urednika razreši Občinski svet Občine Veržej na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej, če odgovorni urednik z delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila ali če sam odstopi. Preostale člane uredniškega odbora razreši Občinski svet Občine Veržej na predlog odgovornega urednika.

 

 

7. člen

 

 

Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu. Najmanj enkrat letno uredniški odbor občinski svet obvešča z uresničevanjem programske zasnove ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom. Obravnava tudi pobude in predloge občinskih svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev ter skrbi za spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri pisanju. Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.

 

 

Naloge uredniškega odbora so še:

 

 

– zagotavlja redno izhajanje glasila,

 

 

– naroča, ureja in pripravlja besedila,

 

 

– oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispevkov),

 

 

– opravlja druge naloge v zvezi s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

 

8. člen

 

 

Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno. Imenuje ga Občinski svet Občine Veržej. Odgovorni urednik ne moreta biti župan in funkcionar politične stranke na lokalnem nivoju.

 

 

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:

 

 

– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;

 

 

– je poslovno sposobna;

 

 

– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

 

 

Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

 

 

9. člen

 

 

Naloge odgovornega urednika:

 

 

– predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno uresničevanje,

 

 

– vodi uredniški odbor (članom uredniškega odbora razdeli posamezna področja za katera so odgovorni,

 

 

– sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila,

 

 

– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh pravnih in fizičnih osebah v občini pri objavljanju v glasilu,

 

 

– zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na področju medijev,

 

 

– pripravlja poročila ki so potrebna pri izdajanju glasila,

 

 

– opravlja druge naloge, določene z zakonom o in s tem odlokom.

 

 

Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan. Vsakdo ima v skladu z določili Zakona o medijih pravico do odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.

 

 

IV. VIRI FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA

 

 

10. člen

 

 

Viri financiranja:

 

 

– proračunska sredstva izdajatelja,

 

 

– prihodek iz reklam, oglasov in drugih sporočil,

 

 

– drugi prihodki.

 

 

Glasilo izhaja v okviru zagotovljenih sredstev.

 

 

11. člen

 

 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo nameniti samo za:

 

 

– stroške priprave in tiska glasila,

 

 

– stroške dostave glasila in materialne stroške uredništva,

 

 

– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

 

12. člen

 

 

Oglaševanje je mogoče samo na straneh in na način, kot ga določi uredniški odbor. Oglaševanje na naslovni strani ni mogoče.

 

 

Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil, katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi. Za oglase se po tem odloku ne štejejo:

 

 

– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,

 

 

– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,

 

 

– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.

 

 

13. člen

 

 

Finančno poslovanje glasila se opravlja v okviru proračuna Občine Veržej.

 

 

14. člen

 

 

Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:

 

 

– ime in sedež izdajatelja glasila,

 

 

– kraj in datum izdaje ter številka glasila,

 

 

– ime in sedež tiskarne ter naklada,

 

 

– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,

 

 

– podatki o vpisu v razvid medijev.

 

 

15. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 900-120/09-skl.

 

 

Veržej, dne 26. februarja 2009

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Veržej

 

 

Slavko Petovar l.r.