New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje  (UGSO št. 20/12)  in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS,št. 109/10 in 48/12 ) je Občinski svet občine Vitanje na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.št. 712/4 pot v izmeri 352 m2, parc.št. 713/3 pot v izmeri 256 m2, parc.št. 713/4 pot v izmeri 209 m2, parc.št. 713/7 pot v izmeri 191 m2, parc.št. 713/9 pot v izmeri 47 m2, parc.št. 713/11 pot v izmeri 69 m2, parc.št. 714/1 pot v izmeri 1618 m2, parc.št. 714/2 pot v izmeri 328 m2, parc.št. 715/5 pot v izmeri 18 m2, parc.št. 715/6 pot v izmeri 506 m2, parc.št. 715/7 pot v izmeri 381 m2, parc.št. 715/9 pot v izmeri 1008 m2, parc.št. 716/1 pot v izmeri 474 m2, parc.št. 716/4 pot v izmeri 496 m2, parc.št. 717/2 pot v izmeri 104 m2, parc.št. 717/3 pot v izmeri 143 m2, parc.št. 717/4 pot v izmeri 58 m2 , parc.št. 718/1 pot v izmeri 22 m2 in parc.št. 718/3 pot v izmeri 16 m2, vse k.o. 1090 – Skomarje.   Za navedene parcele z ID znakom 1090-712/4-0, ID znakom 1090-713/3-0, ID znakom 1090-713/4-0, ID znakom 1090-713/7-0, ID znakom 1090-713/9-0, ID znakom 1090-713/11-0, ID znakom 1090-714/1-0, ID znakom 1090-714/2-0, ID znakom 1090-715/5-0, ID znakom 1090-715/6-0, ID znakom 1090-715/7-0, ID znakom 1090-715/9-0, ID znakom 1090-716/1-0, ID znakom 1090-716/4-0, ID znakom 1090-717/2-0, ID znakom 1090-717/3-0, ID znakom 1090-717/4-0, ID znakom 1090-718/1-0 in ID znakom 1090-718/3-0   se pri k.o. 1090 – Skomarje vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje bo po sprejetju tega sklepa predlagala vpis lastninske pravice na  Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na zemljiščih,ki so navedena v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka :  9000-002/2014-013

Datum   : 27. 3. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan