New Page 2

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Bled na 1. izredni seji dne 31. 3. 2004 sprejel

SKLEP

o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004

1. člen

V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Bled za leto 2004, oziroma v obdobju april–junij 2004, se financiranje funkcij Občine Bled ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Bled za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.

2. člen

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003, in sicer do višine 518,120.702 SIT.

3. člen

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2003 in začete v letu 2003.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2004 in za katere so bila v proračunu za leto 2003 zagotovljena sredstva.

4. člen

Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2004.

Po sprejemu proračuna za leto 2004 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004.

5. člen

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2004 sprejme Občinski svet občine Bled.

6. člen

Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2004 dalje.

 

Št. 40302-2/ 2003

Bled, dne 31. marca 2004.

Župan Občine Bled

Jože Antonič l. r.