New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 7. in 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 3/10), Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 5/11, 2/12 in 3/13) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 6. redni seji, dne 10.9.2015 sprejel, naslednji

 

S K L E P

o spremembi Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane,

Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli

Cerklje in podružnični šoli v Zalogu

 

1. člen

v 1. členu Sklepa o cenah najema Večnamenske športne dvorane, Nogometnega centra Velesovo in prostorov v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11, 2/12 in 3/13) se pod tabelami cen najema posameznih objektov, doda besedilo novega odstavka, ki se glasi:

»V posameznih primerih in za posebne prireditve, ob občinskem prazniku ali v humanitarne namene, izvedene v Večnamenski športni dvorani s pripadajočimi zunanjimi površinami, v Nogometnem centru Velesovo s pripadajočimi površinami ter v prostorih v Osnovni šoli Cerklje in podružnični šoli v Zalogu, lahko župan določi drugače.«

 

2. člen

Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Številka: 032-05/2014-50

Datum: 10. 9. 2015

 

Občina Cerklje Gorenjskem

ŽUPAN

Franc Čebulj, l.r.