New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2017, uradno prečiščeno besedilo, UPB-1), je Občinski svet Občine  Žetale, na svoji 6. seji, dne 29. 6. 2023, sprejel naslednji

 

SKLEP

o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  oskrbe s pitno vodo v Občini Žetale

 

1.   člen

Občinski svet Občine Žetale sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2023.

 

2.   člen

Občinski svet občine Žetale potrdi izhodiščno ceno izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in sicer

·  vodarina (cena izvajanja storitve) za ceno opravljenih storitev 1,0817 EUR/m3 brez DDV.

 

3.   člen

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrba s pitno vodo, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom  vodomera, v skladu s spodnjo preglednico. Cena omrežnine (brez DDV) je

 

Vodomer DN

Faktor

Omrežnina na vodomer v EUR na mesec

DN ≤ 20

1

5,2228

20 ˂ DN ˂ 40

3

15,6683

40 ≤ DN ˂ 50

10

52,2275

50 ≤DN ˂ 65

15

78,3413

65 ≤DN ˂ 80

30

156,6825

80 ≤ DN ˂ 100

50

261,1375

100 ≤ DN ˂ 150

100

522,2750

150 ≤ DN

200

1.044,5501

 

4.   člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 13 z dne 3. 3. 2023.

 

5.   člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati s 1. 6. 2023.

 

 

Številka: 032-06/2022

Datum: 29. 6. 2023

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan