New Page 2

 

Številka: 5R-2019/OS

Datum: 12. 6. 2019

 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/2017) in 21. člena Poslovnika

Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

S K L I C U J E M

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

ki bo v sredo, 19. junija 2019, ob 18.00 uri,

v prostoru Večnamenskega centra, Cvetna ulica 1A, Turnišče

 

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Turnišče in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Turnišče (zapisnik)

2. Poročilo župana

3. Vprašanja in pobude članic in članov sveta

4. Seznanitev s končnim poročilom o izvedeni reviziji za leto 2016, 2017 in 2018 (gradivo)

5. Sprejem zaključnega računa za leto 2016 (gradivo)

6. Sprejem zaključnega računa za leto 2017 (gradivo)

7. Sprejem zaključnega računa za leto 2018 (gradivo)

8. JVIZ OŠ Turnišče (gradivo):

a. Letno poročilo JVIZ OŠ Turnišče za leto 2018,

b. Finančni načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2019,

c. Program dela JVIZ OŠ Turnišče za leto 2019 in Kadrovski načrt JVIZ OŠ Turnišče za leto 2019,

d. Sistematizacija delovnih mest za šolsko leto 2019/2020 in Ekonomska cena programa vzgojno- varstvenih storitev za šolsko leto 2019/2020,

9. JZ Zdravstveni dom Lendava (gradivo):

a. Seznanitev z Letnim poročilom 2018,

b. Seznanitev s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2019

10. Podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu svetu JP Varaš, d.o.o. (gradivo)

11. Nakup dela parcele parc. št. 1742/7, k.o. Turnišče (gradivo)

12. Seznanitev z nameravano prodajo parcel v gospodarski coni (gradivo)

13. Predlog začetka postopka spremembe OPPN za gospodarsko cono (gradivo)

14. Poročilo o aktivnostih na področju kulture, turizma in športa (gradivo)

15. Razno

 

S spoštovanjem,

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan