New Page 2

 

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94, 57/94, 14/95), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled po predhodnih sklepih svetov krajevnih skupnosti na 16. seji dne 27. junija 1996 sprejel

 

ODLOK

 

o krajevnih skupnostih v Občini Bled

 

1. člen

 

Ta odlok določa naloge, ki jih Občina Bled iz svoje pristojnosti v skladu z drugo alineo 42. člena statuta Občine Bled prenese na krajevne skupnosti ter na podlagi sklepov svetov krajevnih skupnosti Bled, Boh. Bela, Gorje, Ribno in Zasip, število članov svetov in volilne enote za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti.

 

2. člen

 

Krajevne skupnosti v skladu s statutom občine, tem odlokom in svojimi statuti izvajajo naloge:

 

– ki jih opravljajo samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter so opredeljene v statutu krajevne skupnosti;

 

– ki jih opravljajo iz prenesene pristojnosti v imenu in za račun občine.

 

3. člen

 

Naloge, ki jih krajevne skupnosti opravljajo v imenu in za račun občine, so zlasti naslednje:

 

– del nalog s področja gospodarskih javnih služb;

 

– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s področja gospodarskih javnih služb;

 

– sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij na njihovem območju, prometni ureditvi in javni razsvetljavi (signalizacija, ureditev dovozov in izvozov v naselja, omejevanje hitrosti);

 

– dajejo predloge za pripravo letnih programov dela občine na področju gospodarske infrastrukture;

 

– pripravljajo programe javnih del;

 

– del nalog s področja urejanja prostora in varstva okolja;

 

– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje skupnosti;

 

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;

 

– del nalog s področja družbenih dejavnosti;

 

– sodelujejo v organih upravljanja javnih zavodov;

 

– sodelujejo s patronažno službo in centri za socialno delo;

 

– samostojno ali v sodelovanju z društvi, šolami in drugimi krajevnimi dejavniki nudijo pomoč pri izvajanju kulturnih, športnih in drugih prireditev, kadar je organizator občina;

 

– del nalog s področja gospodarstva;

 

– dajejo priporočila v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov in trgovin;

 

– z raznimi akcijami v sodelovanju s TD skrbijo za razvoj turizma v kraju;

 

– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč;

 

– dajejo mnenja k predlogom za vzdrževanje gozdnih cest;

 

– opravljajo naloge s področja zaščite in reševanja, zlasti;

 

– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine;

 

– spremljajo nevarnosti in o tem obveščajo nadrejene štabe in službe ter po potrebi prebivalstvo;

 

– sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.

 

Poleg naštetih nalog opravljajo krajevne skupnosti še druge naloge, če je tako določeno z zakoni, statutom občine, občinskimi odloki in drugimi predpisi.

 

Občina Bled mora pred izdajo predpisov, ki se tičejo interesov krajevnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje.

 

4. člen

 

Svet Krajevne skupnosti Bled šteje devet članov.

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bled se oblikujejo 4 volilne enote.

 

1. volilna enota obsega: C. svobode št. 14, 18, 20, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Cesta Gorenjskega odreda, Kidričeva c. št. 10, 10/a, 10/b, 10/c, 11, 12, 12/a 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, Mladinska c., Pod Kozarco, Prežihova c., Savska c., Otok.

 

V tej volilni enoti se voli en član sveta.

 

2. volilna enota obsega: Kidričeva c. št. 4, 4/a, 5, 6, 7, 8, 9, 9/a, Triglavska c. št. 8, 10, 12, 14, 16, 16/a, 18, 20, 22, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 49/a, 51, Kolodvorska ul. št. 13, 13/a, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 33/a, 35, 37, 39, 45, 49, 50, 62, 64, Zupančičeva c., Za Gradom, Aljaževa c., Poljšiška c., Prisojna ul., Za žago, Razgledna c., Triglavska 1, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6/a, 7, 9, 11, 13, 13/a, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 27, 29, Kolodvorska ul. št. 1, 1/a, 2, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 4, 5, 6. 7, 7/a, 7/b, 7/c, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 22, 26, 28, Rečiška c., Koroška c., Jamova ul., Valvazorjeva ul.

 

V tej volilni enoti se voli dva člana sveta.

 

3. volilna enota obsega: Cesta svobode št. 1, 2, 3, 4, 4/a, 7, 7/a, 8, 9, 10, 11, 13, 15, Prešernova cesta, Ljubljanska cesta št. 1, 2, 3, 3/a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13/a, 14, 15, 15/a, 18, 20, 26, 28, Ul. narodnih herojev št. 1, 3, 5, 6, 7, Grič, Seliška c. št. 1, 4/b, Grajska cesta, Kidričeva cesta št. 1, 1/a, 1/b, 2, 3, Pod Skalo, Riklijeva cesta, Cesta v Vintgar, Hrastova ulica, Jermanka, Na Rebri, Partizanska c., Za Pecovco, Poljska pot, Sebenjska c., Seliška c. št. 2, 3, 4, 4/a, 6, 7, 7/a, 8, 9, 11, Prečna ulica, Črtomirova ulica, Mladinska cesta, Trubarjeva cesta, Cankarjeva c., Cesta svobode št. 12, 12/a, 19, 19/a, 21, 23, 27, 27/a, 27/b, Cesta v Megre, Jelovška c., Levstikova ul. Na jasi, Na Plani, Planinska c., Pod stražo, Ribenska c., Selska c., Taleška c., Zagoriška c., Želeška c.

 

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

 

4. volilna enota obsega: Jarška c., Ribenska c., Koritenska c., Ljubljanska c., št. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/a, 30, 31, 31/a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Naselje J. Bernarda, Gregorčičeva ul. št. 8, 8/a, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31/a, 31/b, 31/c, 33, 35, 35/a, 37, 37/a, 39, 41, 43, 45, 47, Finžgarjeva c. št. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 23/a, 23/b, 25, 25/a 27, 27/a, 29, Pot na Lisice št. 3, 4, 5, 7, 8, 9, Gregorčičeva ul. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/a, 23, 25, 30, 30/a, 32, 32/a, 34, 34/a, 49, 51, Finžgarjeva c. št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Za potokom, Gozdarska ulica, Ul. Matije Čopa, Kajuhova c., Kumerdejeva ul., Gradnikova c., Rožna ulica, Alpska cesta.

 

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta.

 

5. člen

 

Svet Krajevne skupnosti Boh. Bela šteje pet članov.

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Boh. Bela se oblikuje ena volilna enota, ki zajema območje naselij Boh. Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik.

 

V volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne skupnosti Boh. Bela.

 

6. člen

 

Svet Krajevne skupnosti Gorje šteje sedem članov.

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorje se oblikujejo 3 volilne enote.

 

1. volilna enota obsega naselja Krnica, Perniki, Radovna, Sp. Laze.

 

V tej volilni enoti se voli en član sveta Krajevne skupnosti Gorje.

 

2. volilna enota obsega naselja Zg. Gorje, Zg. Laze, Poljšica pri Gorjah, Grabče, Mevkuš, Višelnica.

 

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skupnosti Gorje.

 

3. volilna enota obsega naselji Sp. Gorje in Podhom.

 

V tej volilni enoti se voli tri člane sveta Krajevne skupnosti Gorje.

 

7. člen

 

Svet Krajevne skupnosti Ribno šteje sedem članov.

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ribno se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselij Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu.

 

V tej volilni enoti se voli sedem članov sveta Krajevne skupnosti Ribno.

 

8. člen

 

Svet Krajevne skupnosti Zasip šteje pet članov.

 

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zasip se določi ena volilna enota, ki obsega območje naselja Zasip.

 

V tej volilni enoti se voli pet članov sveta Krajevne skupnosti Zasip.

 

9. člen

 

Volitve v krajevne skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.

 

Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Bled, Cesta svobode 13, sedeži volilnih komisij krajevnih skupnosti pa na sedežu krajevnih skupnosti.

 

10. člen

 

Občinska volilna komisija:

 

– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti;

 

– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;

 

– določa volišča;

 

– imenuje volilne odbore;

 

– ugotavlja rezultate glasovanja,

 

– razglaša izid volitev in daje poročila o izidu volitev;

 

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, zlasti:

 

– določa enotne standarde za volilni material,

 

– obvešča volivce,

 

– pripravi glasovnice;

 

– izdaja potrdila o izvolitvi;

 

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

 

11. člen

 

Volilne komisije krajevnih skupnosti:

 

– opravljajo neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, kolikor ga ne opravlja občinska volilna komisija;

 

– ugotavljajo izid glasovanja v krajevnih skupnostih.

 

12. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

Št. 014-2/96-16-03

Predsednik Občinskega sveta občine Bled

 

Bled, dne 27. junija 1996.

Franc Pelko l. r.