New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 21. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

O D L O K

o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+---------------------------------------------------+-----------+

|                                                   |    v eurih|

+---------------------------------------------------------------+

|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               |

+---------------------------------------------------+-----------+

|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto           |   Proračun|

|                                                   |  leta 2013|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  2.910.710|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     |  1.674.877|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|70    |DAVČNI PRIHODKI                             |  1.535.177|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |700 Davki na dohodek in dobiček             |  1.381.617|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |703 Davki na premoženje                     |     88.560|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |704 Domači davki na blago in storitve       |     64.900|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |706 Drugi davki                             |        100|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                           |    139.700|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od       |     89.500|

|      |premoženja                                  |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |711 Takse in pristojbine                    |      1.300|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |712 Globe in druge denarne kazni            |      1.400|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   |      5.000|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |714 Drugi nedavčni prihodki                 |     42.500|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                         |    147.510|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |721 Prihodki od prodaje zalog               |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in         |    147.510|

|      |neopredmetenih dolgoročnih sredstev         |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|73    |PREJETE DONACIJE                            |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |730 Prejete donacije iz domačih virov       |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |731 Prejete donacije iz tujine              |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                         |  1.088.323|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |740 Transferni prihodki iz drugih           |    980.800|

|      |javnofinančnih institucij                   |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz |    107.523|

|      |sredstev proračuna EU                       |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                |  3.729.990|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|40    |TEKOČI ODHODKI                              |    819.347|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |    137.080|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno      |     23.341|

|      |varnost                                     |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |402 Izdatki za blago in storitve            |    372.691|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |403 Plačila domačih obresti                 |     12.100|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |409 Rezerve                                 |    274.135|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|41    |TEKOČI TRANSFERI                            |    752.343|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |410 Subvencije                              |     75.216|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom|    410.056|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in  |     77.393|

|      |ustanovam                                   |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |413 Drugi tekoči domači transferi           |    189.678|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |414 Tekoči transferi v tujino               |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                       |  2.118.100|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |  2.118.100|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                     |     40.200|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |431 Investicijski transferi pravnim in      |     34.700|

|      |fizičnim osebam, ki niso proračunski        |           |

|      |uporabniki                                  |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |432 Investicijski transferi proračunskim    |      5.500|

|      |uporabnikom                                 |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI  |   –819.280|

|      |PRIMANJKLJAJ)                               |           |

+---------------------------------------------------------------+

|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |          0|

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |750 Prejeta vračila danih posojil           |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |751 Prodaja kapitalskih deležev             |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije        |          0|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      |          0|

|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                   |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      |          0|

|      |DELEŽEV                                     |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |440 Dana posojila                           |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in        |          0|

|      |finančnih naložb                            |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |           |

|      |privatizacije                               |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih|           |

|      |skladih in drugih osebah javnega prava, ki  |           |

|      |imajo premoženje v svoji lasti              |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    |          0|

|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                |           |

+---------------------------------------------------------------+

|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                          |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|50    |ZADOLŽEVANJE                                |    500.000|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |500 Domače zadolževanje                     |    500.000|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                       |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|55    |ODPLAČILA DOLGA                             |     29.140|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |550 Odplačila domačega dolga                |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |   –348.420|

|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |    470.860|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      |    819.280|

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      |           |

|      |PRETEKLEGA LETA                             |           |

+------+--------------------------------------------+-----------+

|      |9009 Splošni sklad za drugo                 |    348.420|

+------+--------------------------------------------+-----------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, turistična taksa.

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v meseca septembru in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in o njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na proračunski postavki proračuna v tekočem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunska rezerva občine se v letu 2013 oblikuje v višini 21.725 eurov.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen

Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 1.000 eurov. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži največ 500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:

– Most čez Savinjo na Trnovec in

– Povezovalni cesti most čez Savinjo na Trnovec.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu 2013 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-15

Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2012

Župan

Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.