New Page 2

Na podlagi 3. člena  Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 9. člena  Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)  in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina, na svoji 3. redni seji, dne 5. 2. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj (Uradni list RS, št. 27/05, 48/2017 115/07, 70/2018)  se v drugem odstavku 6. člena za besedilom enota Antikoagulantna ambulanta dodajo nove alineje, ki se glasijo:

·   Enota Center za duševno zdravje

·   Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

·   Ambulantna obravnava v okviru Centrov za dušeno zdravje odraslih

·   skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih

·   Enota Specialistične ambulante

·   a) Dermatološka ambulanta

Druge alineje se ustrezno preštevilčijo.

 

2. člen

V členu 6  pri Dispanzerju za mentalno zdravje se  besedilo »enota Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti« nadomesti z besedilom »enota Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog«.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.

 

Številka: 014-12/2018 

Datum: 5. 2. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

Stanislav Glažar, župan