New Page 2

Številka:

/

Občina:

Mestna občina Murska Sobota

Organ sprejema:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

Predlagatelj:

Župan Mestne občine Murska Sobota

Zakonska podlaga:

Tretji odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ), ter 110. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10 in 39/15)

Pripravljavec:

Občinska uprava Mestne občine Murska Sobota

Datum:

9.4.2018

Priloge:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vabilo na sejo:

28. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota

Besedilo:

gradivo