New Page 2

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Uradni list RS, št. 129/06) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02, 72/06 in 137/06) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. seji dne 6. marca 2007 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci

 

1. člen

 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci (Uradni list RS, št. 17/97 in 60/98) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Svet šole šteje devet članov, ki ga sestavljajo: 

– trije predstavniki ustanovitelja, 

– trije predstavniki delavcev šole, 

– trije predstavniki staršev. 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota. 

Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določajo zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi dva predstavnika matične šole in enega predstavnika podružnične šole. 

Kandidate predlagajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev. 

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili. 

Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«.

 

2. člen

 

Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.

 

3. člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 007-0002/2007

Murska Sobota, dne 6. marca 2007

 

Župan 

Mestne občine Murska Sobota 

Anton Štihec l.r.