New Page 2

Na podlagi 3. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 13. redni seji dne 21. 9. 2016 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras 

 

1. člen 

Besedilo drugega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras (Uradni list RS, št. 1/16) se spremeni tako, da se glasi:

»Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki nameniti za opravljanje in razvoj dejavnosti, del presežka pa lahko razdeli med zaposlene v skladu s predpisi.«

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-14/2015-32

Komen, dne 21. septembra 2016

 

Župan

Občine Komen

Marko Bandelli l.r.