New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in v skladu s 7. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 19. redni seji, dne 20. 12. 2017, sprejel

 

PRAVILNIK

O FINANCIRANJU ODLAGANJA AZBESTNIH PLOŠČ

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek uveljavljanja pravice do financiranja odlaganja azbestnih plošč.

 

2. člen

Upravičenec do financiranja odlaganja azbestnih plošč mora imeti stalno prebivališče v Občini Markovci in mora biti lastnik nepremičnine, na katerem se nahaja objekt, s strehe katerega so se odstranile azbestne plošče.

 

3. člen

(1) Pravico do financiranja odlaganja azbestnih plošč uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga prejme pri Občinski upravi Občine Markovci ali na spletni strani Občine Markovci.

(2) Izpolnjen obrazec se skupaj s prilogami iz 5. člena tega pravilnika pošlje po pošti ali odda na Občini Markovci najkasneje v treh (3) mesecih od dneva odstranitve azbestnih plošč s strehe objekta.

 

4. člen

(1) O pravici do financiranja odlaganja azbestnih plošč odloči občinska uprava z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči tudi zbiralcu nevarnih odpadkov.

 

5. člen

(1) Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:

·       potrdilo o stalnem prebivališču,

·       davčno številko upravičenca,

·       fotografijo objekta pred odstranitvijo azbestnih plošč,

·       fotografijo po odstranitvi azbestnih plošč,

·       potrdilo zbiralca o količini oddanih azbestnih plošč.

(2) Na podlagi pooblastila upravičenca lahko občinska uprava pridobi potrebne podatke v skladu s tem pravilnikom pri ustreznih državnih organih.

 

6. člen

(1) Sredstva za financiranje azbestnih plošč se zagotovijo iz proračuna občine za tekoče proračunsko leto.

(2) Financiranje po tem pravilniku znaša največ 400,00 EUR.

(3) Financiranje odlaganja v skladu z izdano odločbo po tem pravilniku se izvede neposredno zbiralcu nevarnih odpadkov na podlagi izstavljenega računa Občini Markovci.

 

7. člen

Upravičen strošek v skladu s tem pravilnikom zajema le stroške prevzema azbestnih plošč s strani zbiralca. Stroški prevoza niso upravičen strošek.

 

8. člen

Če se ugotovi, da je upravičenec pridobil pravico do financiranja po tem pravilniku na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeto dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva dodelitve dalje.

 

 

9. člen

Občina Markovci lahko preveri upravičenost financiranja po tem pravilniku.

 

10. člen

Te pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0011/2017

Datum: 20. 12. 2017

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec. župan