New Page 2

Številka:

007-10/2020-1

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

61. in 62. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), 3. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10, 57/11-ORZGJS40), 3. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

29.6.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo