Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/80), 15. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, Uradni list RS, št. 58/92-odločba US) in Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 11/99, 5/01, 10/02) občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 4. seji,dne 20. februarja 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o poimenovanju ulice Sončna pot v naselju Lovrenc na Pohorju
 
 
1. člen
 
V naselju Lovrenc na Pohorju se novozgrajena ulica, ki povezuje neimenovano ulico in Pot Šercerjeve brigade, poimenuje Sončna pot.
 
2. člen
 
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1 : 1000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Maribor, izpostavi Maribor.
 
3. člen
 
Geodetska uprava Republike Slovenije, izpostava Maribor ter Upravna enota Republike Slovenije - Uprava enota Ruše sta dolžni izvesti vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 

Župan
Franc Ladinek, dipl. ekon., s. r.
Številka: 015-03-001/03
Datum: 20. februar 2003