Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS, št. 32793), 22. Člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00), 26. In 27. člena Odloka o pogojih dobave in načinu oskrbe s pitno vodo na območju občine Rače - Fram (MUV, 12/97) ter 7. In 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 in 18/00) je občinski svet občine Rače - Fram na svoji 26. redni seji dne 4. decembra 2001, sprejel naslednji
 
 
S K L E P
 
o določitvi cene vode na območju občine Rače - Fram
 
 
Cena vode za gospodinjstvo in gospodarstvo se v občini Rače-Fram poviša za 12,5 % tako, da znaša skupaj z DDV (8%) in vodnim povračilom:
 
 
Za gospodinjstvo:
 
 
 
Cena vode
83,53 SIT/m3
 
 
Vodno povračilo
8,20 SIT/m3
 
 
 
91,73 SIT/m3
 
 
DDV 8%
7,33 SIT
 
 
Končna cena:
99,06 SIT/m3
 
 
Za gospodarstvo:
 
 
 
Cena vode
138,10 SIT/m3
 
 
Vodno povračilo
8,20 SIT/m3
 
 
 
146,30 SIT/m3
 
 
DDV 8%
11,70 SIT
 
 
Končna cena:
158,00 SIT/m3
 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, veljati pa začne s 1. januarjem 2002.
 
 
Župan
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 602-02/26-2001 - 1
 
 
Datum: 10. december 2001