New Page 1

Št. 478-18/2006-O507 Ob-32222/06

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,  63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS, 16/02, 51/02, 108/03 – odločba US RS in 72/05), objavlja

javno dražbo

za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško

Predmet prodaje

Predmet prodaje je:

1. poslovni prostor št. 6 s kletjo K6 v izmeri 36,80 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št. 2082/6 k.o. Krško pod 6.E

– poslovni prostor št. 6 s kletjo K6 v pritličju, CKŽ 23, Krško v izmeri 36,80 m2, ležeč v objektu na naslovu CKŽ 23, Krško, stoječem na zemljiščih parc. št. 3953 – dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št. 3955 – dvorišče v izmeri 1,44 m2, parc. št. 3954 – stavbišče v izmeri 68 m2 in parc. št. 3952 – stavbišče v izmeri 3,18 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2082 k.o. Krško.

Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško.

Čas in kraj javne dražbe

Javna dražba bo potekala dne 4. 12. 2006 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.

Izklicna cena

Izklicna cena za predmet prodaje znaša 5,819.078,90 SIT.

Pri predmetu prodaje je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenega prostora in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta.

Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 100.000 SIT.

Plačilni pogoji

S kupcem, najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, bo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.

Drugi pogoji:

– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,

– dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,

– dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba in opis predmeta prodaje),

– za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– pri predmetu prodaje ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi,

– pri predmetu prodaje, pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi,

– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjene najemne pogodbe z najemnikom,

– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemne pogodbe s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec,

– če izbran dražitelj za predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje,

– nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,

– ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07 4981-279 ali tel. 07 4981-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri ga. Preskar Stanislavi ali ga. Cvelbar Kastelic Karmen,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.

Občina Krško