New Page 2
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 79/09, 51/10 in 84/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN in 107/2010) in 17. in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 18/06, 19/06 – pop., 34/07, 15/10 ) je Občinski svet  Občine Prevalje na 4. redni  seji, dne, 10.2.2011  sprejel

 
 

ODLOK O PRORAČUNU

 
 

OBČINE  PREVALJE ZA LETO 2011

 
 

1.      SPLOŠNA DOLOČBA

 
 

1. člen

 
 

(vsebina odloka)

 
 

S tem odlokom se za Občino PREVALJE za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 
 

2.      VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 
 

2. člen

 
 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
 

            V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov .

 
 

            Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 
 

 

v €

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2011

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.057.352

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.164.128

70 DAVČNI PRIHODKI

4.473.121

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.774.733

 

703 Davki na premoženje

487.138

 

704 Domači davki na blago in storitve

211.250

71 NEDAVČNI PRIHODKI

691.007

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

442.990

 

711 Takse in pristojbine

1.600

 

712 Denarne kazni

4.500

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.500

 

714 Drugi nedavčni prihodki

239.417

72 KAPITALSKI PRIHODKI

813.400

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

114.863

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

698.537

73 DONACIJE

12.000

 

730 Prejete donacije  iz domačih virov

12.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.067.824

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.828.064

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

239.760

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.310.810

40 TEKOČI ODHODKI

1.840.869

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

427.548

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

69.822

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.289.089

 

403 Plačila domačih obresti

25.941

 

409 Rezerve

28.469

41 TEKOČI TRANSFERI

2.108.521

 

410 Subvencije

51.059

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.306.458

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

197.866

 

413 Drugi tekoči domači transferi

553.138

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

5.288.432

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.288.432

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

72.988

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki

8.200

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

64.788

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-253.458

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

360.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

148.431

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

211.569

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-41.889

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2010

42.149

 

 

            Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 
 

            Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -podkontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine PREVALJE.

 
 

            Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 
 

3.      POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 
 

3. člen

 
 

(izvrševanje proračuna)

 
 

            Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta .

 
 

            Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe. Odredbodajalec proračuna je župan.

 
 

4. člen

 
 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 
 

1.         prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)

 
 

2.         prihodki komunalnega prispevka

 
 

3.         prihodki za podeljeno stavbno pravico

 
 

4.         prihodki od okoljske takse za obremenjevanje voda

 
 

5.         prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja

 
 

6.         prihodki od najemnin javne komunalne infrastrukture

 
 

7.         namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe

 
 

8.         prispevki investitorjev in soinvestitorjev

 
 

5. člen

 
 

(prerazporejanje pravic porabe)

 
 

            Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 
 

            O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med  glavnimi programi, v okviru področja proračunske porabe  odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik krajevne skupnosti. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru 2011 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.

 
 

6. člen

 
 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 
 

            Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 
 

            Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 30 %  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 
 

1.     v letu 2012 80 % navedenih pravic porabe in

 
 

2.     v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

 
 

            Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 
 

            Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 
 

            Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 
 

7. člen

 
 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 
 

            Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

 
 

            Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 
 

            Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 
 

8. člen

 
 

(proračunski skladi)

 
 

            Proračunski skladi so:

 
 

1.     poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,

 
 

            Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 15.000,00 EUR

 
 

            Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 
 

4.      POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 
 

9. člen

 
 

(odpis dolgov)

 
 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 EUR.

 
 

5.      OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 
 

10. člen

 
 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine

 
 

            Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 360.000,00 EUR za investicije.

 
 

            Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:

 
 

·       začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,

 
 

·       najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,

 
 

·       varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

 
 

6.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 
 

11. člen

 
 

(začasno financiranje v letu 2012)

 
 

V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 2012 če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 
 

12. člen

 
 

(uveljavitev odloka)

 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi   v Uradnem glasilu  slovenskih občin.

 
 

Številka: 410-0014/2010-15

 
 

Kraj, datum:Prevalje, 10.02.2011

 
 

Občina Prevalje

 
 

Župan dr. Matija  TASIČ, l.r.