New Page 2

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) sprejemam

 

P R O G R A M P R I P R A V E

Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina

 

I.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja

Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju – Strategija), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.

Priprava Strategije je utemeljena predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:

– razvojne potrebe občine po novih poslovnih površinah,

– pospešitev razvoja občine v odnosu do regije in subregije,

– policentričnega razvoja naselij v občini,

– učinkovitejše načrtovanje prometne in druge infrastrukture v občini,

– pospešenega razvoja tržnega gospodarstva,

– spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi prostorskih opredelitev prostorskega razvoja občine,

– sanacija degradiranih območij,

– spremembo namenske rabe prostora.

Pravna podlaga za pripravo Strategije je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju ZureP-1. Na podlagi 4. odstavka 171. člena ZureP-1 občine začnejo s pripravo Strategije po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.

Občina Rogaška Slatina je že 23. novembra 2004 opravila konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi krajevnih skupnosti, gospodarstva in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.

 

2. Predmet in programska izhodišča in cilji Strategije

Predmet Strategije je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja občine ter usmeritev razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine. Strategija izhaja iz upoštevanja in usklajevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.

2.1 Programska izhodišča Strategije so:

– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije,

– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,

– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami,

– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanje prostora,

– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne in kulturne dediščine,

– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občin s širšim regionalnim prostorom,

– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost; zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje in druženje,

– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.

2.2 Cilji Strategije so:

– uskladitev občinskega prostorskega akta s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije,

– prostorska ureditev prometa mesta Rogaška Slatina z navezavo na zunanjo obvoznico tako, da bi razbremenili promet znotraj zdraviliško-turističnega jedra,

– humanejši in enakovredni življenjski pogoji za vse prebivalce občine,

– posebna skrb za izboljševanje delovnih in življenjskih pogojev prebivalstva na hribovitih območjih,

– enakomernejši razvoj občine ob upoštevanju prednosti, ki izhajajo iz naravnega in kulturnega bogastva občine,

– racionalna raba površin za gradnjo stanovanj, proizvodnih kompleksov in infrastrukture ter smotrno razmeščanje dejavnosti v prostoru (skladna namenska raba prostora),

– racionalno izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov,

– uskladitev načinov urejanja posameznih območij z veljavno zakonodajo.

 

3. Okvirno ureditveno območje

Ureditveno območje Strategije je območje Občine Rogaška Slatina.

 

4. Nosilci urejanje prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije

4.1. Nosilci urejanje prostora, ki morajo pred začetkom izdelave Strategije podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu Strategije pa mnenje, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor:

– področje poselitve,

– področje varstva okolja,

– področje ohranjanja narave,

– področje upravljanja z vodami,

– področje mineralnih surovin;

2. Ministrstvo za promet:

– Direktorat za letalstvo,

– Direktorat za civilno letalstvo,

– Direktorat za železnice,

– Javna agencija za železniški promet,

– Direktorat za ceste,

– Direkcija Republike Slovenije za ceste;

3. Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano:

– področje kmetijstva,

– področje gozdarstva,

4. Ministrstvo za obrambo:

– Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,

– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;

6. Ministrstvo za informacijsko družbo;

7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;

8. Ministrstvo za notranje zadeve;

9. Ministrstvo za gospodarstvo;

10. Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj;

11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje;

12. Zavod Republike Slovenije za gozdove, Območna enota Celje;

4.2 Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije so:

– Občinski svet Občine Rogaška Slatina,

– Svet za urbanizem občine Rogaška Slatina,

– Župan Občine Rogaška Slatina,

– Strokovne službe občinske uprave Občine Rogaška Slatina,

– Krajevne skupnosti v Občini Rogaška Slatina,

– Eles d.o.o.,

– OKP Javno komunalno podjetje Rogaška Slatina d.o.o.,

– Elektro Celje d.d.,

– Geoplin Ljubljana d.d,

– Adriaplin Ljubljana d.d.,

– Telekom Slovenije d.d.,

– Elektro Turnšek – CATV.

 

V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.

Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZureP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.

 

5. Način pridobitve strokovnih podlag

Na podlagi strokovnih podlag se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi ter na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v Strategiji. Strokovne podlage je treba v postopku priprave prostorske strategije izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/2004) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.

5.1 Strokovne podlage pripravljavca (zagotovi pripravljavec sam):

Pri izdelavi Strategije je treba upoštevati naslednje, že izdelane strokovne podlage:

– Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične zasnove Rogaške Slatine (Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2003);

– Strokovne podlage za varstvo okolja za izdelavo urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina in lokacijskega načrta za območje centralno zdraviliške dejavnosti v Rogaški Slatini – obstoječe stanje in usmeritve (Aquarius d. o. o., februar 2004);

– Analiza prometnega stanja s predlogom prometne ureditve (Urbis d. o. o, april 2004);

– Krajinska izhodišča dolgoročnega urbanističnega razvoja Rogaške Slatine (doc. dr. Davorin Gazvoda, u.d.i.k.a. (nosilec naloge) in Damjan Černe, u.d.i.k.a., marec 2004);

– Izračun ravni hrupa, Rogaška Slatina – turistično območje (Kova d. o. o., januar 2004);

– Prostorske analize območja Urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina (Api d. o. o., april 2004);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03);

– Integralni razvojni program Občine Rogaška Slatina (ZRS Bistra Ptuj; 2003).

Pripravljavec lahko pridobi tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (za urbanistične in krajinske zasnove), za katere se v postopku priprave Strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitev o prostorskem razvoju občine.

5.2 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora:

Posamezni nosilec prostora v skladu s tem programom priprave pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo so predvsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.

Strokovne rešitve nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki.

Strokovne rešitve morajo biti izdelane v skladu s 30. členom ZureP-1.

 

6. Način pridobitve geodetskih podlag

Geodetske podlage za pripravo strategije pridobi pripravljavec.

 

7. Roki za pripravo strategije

7.1 Prva prostorska konferenca:

Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZureP-1.

Dne 23. 11. 2004 je Občina izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavil v sredstvih javnega obveščanja; na radiu Štajerski val in v tedniku Rogaške novice.

7.2 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora:

Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 3. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.

7.3 Druga prostorska konferenca:

Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.

7.4 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta:

Po sprejemu sklepa župana o javni razgrnitvi se predlog Strategije javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladu s stališči do pripomb in predlogov. Stališča sprejme župan.

7.5 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora:

Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve predloga Strategije in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 3. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu Strategije.

7.6 Sprejem Odloka o Strategiji:

Občina Rogaška Slatina posreduje dopolnjen predlog Strategije v sprejem Občinskemu svetu Občine Rogaška Slatina. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme Strategijo z odlokom.

7.7 Potrditev in objava Strategije:

Pred objavo Odloka o Strategiji Občine Rogaška Slatina je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZureP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije Občine Rogaška Slatina z ZureP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Strategiji Občine Rogaška Slatina občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.

Roki za pripravo prostorskega akta, predvidenem v programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.

 

8. Financiranje priprave Strategije

Finančna sredstva za pripravo in sprejem Strategije ima pripravljavec v proračunu za leto 2005 in 2006 predvidena na proračunski postavki 062080.

 

II.

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 35001-0005/2005

Rogaška Slatina, dne 8. aprila 2005

 

                                                                                                                 Župan

Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič l.r.