New Page 2

Svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Kranj: Irena Ahčin, Janez Bohorič, Alenka Bratušek, Ludvik Kavčič , Hermina Krt, Matej Gal Pintar, Alojzij Potočnik, Nataša Robežnik, Vlasta Sagadin, Smiljana Vončina Slavec, Igor Velov (v nadaljevanju: Sklicatelji)

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 38. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujemo 1. Izredno sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v ponedeljek, dne 10.10 2011 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Poravnava, z dne 25.11.2010, sklenjena med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o.

Sklicatelji sejo sklicujemo na podlagi zahteve za sklic izredne seje, ki smo jo županu Mestne občine Kranj posredovali 21.9.2011 in dejstvu da župan Mestne občine Kranj, kljub določbi 19. člena Statuta Mestne občine Kranj, da mora župan sejo sklicati tudi na zahtevo najmanj četrtine članov sveta, seje ni sklical. Ker župan Mestne občine Kranj tako ni ravnal v skladu z drugim odstavkom 38. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj, sejo sklicujemo Sklicatelji na podlagi četrtega odstavka 38. člena.

Sklicatelji v skladu s tretjim odstavkom 38. Člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj in zahteve za sklic izredne seje podane 21.9.2011 od župana in občinske uprave zahtevamo, da svetnicam in svetnikom v najkrajšem možnem času pripravi in posreduje sledeče gradivo:

- vsa pooblastila, s katerimi je Mestna občina Kranj od dne 17.11.2010 dalje pooblastila kateregakoli odvetnika za katerokoli opravilo in/ali postopek;

- vse pogodbe, ki jih je Mestna občina Kranj od dne 17.11.2010 dalje sklenila s katerimkoli odvetnikom;

- vse račune, ki jih je Mestna občina Kranj od dne 17.11.2010 dalje prejela za opravljene odvetniške storitve s strani kateregakoli odvetnika (skupaj z vsemi prilogami);

- dokument o poravnavi, sklenjen med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o.;

- vse odredbe, s katerimi so bila odrejena plačila odvetniških storitev od dne 17.11.2010 dalje;

- vse odredbe, na podlagi katerih so bila izvedena plačila oz. nakazila zneskov po sklenjeni poravnavi med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o.;

- vsa pravna mnenja, ki jih je Mestna občina Kranj kadarkoli pridobila v zvezi s sporom med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o.;

- seznam vseh vprašanj, ki so jih v imenu opozicijskih svetniških skupin na Mestno občino Kranj v zvezi s poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o. zastavili vodje opozicijskih svetniških skupin in vse odgovore župana na vsa ta vprašanja,

- poročilo in ugotovitve Nadzornega odbora Mestne občine Kranj v zvezi z sklenjeno poravnavo med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo, z.o.o.;

- vsa mnenja, poročila in ugotovitve, ki jih je v zvezi s sporom med Mestno občino Kranj in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske, z.o.o., kadarkoli podal Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve Mestne občine Kranj oziroma pravna služba Mestne občine Kranj oziroma katerikoli oddelek, ki ga je vodila Tatjana Hudobivnik. V kolikor svetnice in svetniki Mestne občine Kranj za obravnavo predlagane točke dnevnega reda potrebujete dodatno gradivo vas prosimo, da nas o tem obvestite do ponedeljka 3.10.2011. Kot sklicatelji bomo vaše zahteve posredovali županu oz. občinski upravi. Prav tako vas prosimo, da nam sporočite, v kolikor želite, da z vabilom na izredno sejo skušamo zagotoviti prisotnost katerekoli osebe, ki bi bila Svetu Mestne občine Kranj v pomoč pri obravnavi točke dnevnega reda.

 

Prosimo predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo gradivo za točko dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosimo za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

Po pooblastilu Sklicateljev:

mag. Hermina Krt, l.r.