New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občina Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 - UPB, 2/07, 6/13, 1/15) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 13. redni seji, dne 14. septembra 2016 sprejel

 

OBVEZNO RAZLAGO

48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obvezna razlaga, 2/16 - obvezna razlaga)

 

1.člen

 

Sprejme se obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 7/13, 5/15 - obvezna razlaga, 2/16 - obvezna razlaga) v naslednjem besedilu:

 

V 48. členu odloka je potrebno določilo glede opisa tipa objekta oziroma zazidave pri objektih tipa AE, da minimalni odmik med prostostoječo stavbo AE in sosednjimi stavbami ne sme znašati manj od 4 m, razumeti tako, da minimalni odmik med prostostoječo stavbo AE in sosednjimi stanovanjskimi stavbami ne sme znašati manj od 4 m.

 

2.člen

 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče.

 

3.člen

 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 0301-028/2016-1

Velike Lašče, dne 14. septembra 2016

 

Župan Občine Velike Lašče

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.