New Page 2

SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-1/2012-1(41/04)

Datum: 4.1.2012

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 - popr. In 51/2010) sklicujem 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 18.1.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.12.2011 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v MO Kranj - druga obravnava (gradivo 1)

5. reševanje problematike otroškega varstva (gradivo 1)

6. Koncesija za opravljanje zobozdravstvenega varstva odraslih v prostorih Zobne poliklinike Kranj

7. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu v MOK za leto 2012

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa prehodno opravičite na  tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Mohor Bogataj

Župan

 

Priloge:

- gradivo

 
ZADEVA: Dodatno gradivo za 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj
 

MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1,4000 Kranj

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 900-1/2012-2-(41/04)

Datum: 11. 1. 2012

T: 04237 3i 01

F: 0423731 06

E: obcina.kranj@kranj.si

www.kranj.si

ZADEVA: Dodatno gradivo za 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 11. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo

v SREDO, dne 18. 1. 2012 ob 16.00 uri v sejni sobi Št. 16 stavbe Mestne občine Kranj,

Slovenski trg 1 z naslednjim

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.12.2011 ter

poročila o izvršitvi sklepov (gradivo 1)

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v MO

Kranj - druga obravnava

5. Reševanje problematike otroškega varstva

6. Koncesija za opravljanje zobozdravstvenega varstva odraslih v prostorih Zobne

poliklinike Kranj (gradivo 1)

7. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu v MOK za leta 2012 (gradivo 1)

8. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

PRlLOGE:

Mohor Bogataj

• Gradivo

ŽUPAN

 
Odgovori:
Odgovor OŠ Staneta Žagarja
Odgovor svetnici Nataši Robežnik
Odgovor svetnici Vlasti Sagadin
Odgovori UGGJS