New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je županja Občine Turnišče sprejela

 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU 17 in TU 19

 

1. člen

 

(splošno)

 

(1) S tem sklepom županja Občine Turnišče določa začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enote urejanja TU17 in TU19.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP- v nadaljevanju: ZUreP-1).

 

2. člen

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 

(1) Na osnovi Občinskega prostorskega načrta za Občino Turnišče (v nadaljnjem besedilu: OPN Turnišče, Uradni list RS, št. 1/09 in 83/12) spada območje predvideno za OPPN, v enoto urejanja TU17 in TU19, ki ima določeno podrobno namensko rabo IG (gospodarska cona). Predmetno območje je nezazidano.
(2) Predvidena je gradnja objektov namenjenih obrtni, skladiščni, prometni, trgovski in poslovni dejavnosti, ter pripadajoče gospodarske javne infrastrukture.
(3) Predmetni OPPN je osnova za pridobitev potrebnih gradbenih dovoljenj.

 

3. člen

 

(območje OPPN)

 

(1) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2 v k.o. Nedelica.
(2) Območje OPPN je nezazidano, v naravi so kmetijske površine. Ob južni strani območja OPPN poteka občinska cesta LC 430010 in telekomunikacijski vod, ob zahodni strani poteka nekategorizirana občinska cesta, vodovod, kanalizacija in električni vod.
(3) Velikost območja OPPN je 3,42 ha.

 

4. člen

 

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi idejne projektne dokumentacije, prikaza stanja v prostoru in izraženih investicijskih namer občine in drugih oseb ter tudi OPN, ki je v pripravi.

 

5. člen

 

(postopek in roki za pripravo OPPN)

 

+-----------------------+--------------+-------------------+

|FAZE                   |ROK IZDELAVE  |NOSILEC            |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– objava Sklepa o      |              |župan              |

|začetku priprave OPPN  |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– izdelava osnutka     |30 dni        |Izdelovalec OPPN   |

|OPPN za pridobitev     |              |                   |

|smernic                |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– pridobitev smernic   |30 dni        |Izdelovalec OPPN   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– usklajevanje smernic |15 dni        |Izdelovalec OPPN   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– izdelava             |15 dni        |Izdelovalec OPPN   |

|dopolnjenega osnutka   |              |                   |

|OPPN                   |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– javno naznanilo      |7 dni         |Občina Turnišče    |

|javne razgrnitve in    |              |                   |

|javne razprave OPPN    |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– javna razgrnitev in  |30 dni        |Občina Turnišče    |

|javna obravnava OPPN   |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– izdelava stališč do  |7 dni         |Izdelovalec OPPN   |

|pripomb                |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– uskladitev in        |7dni          |Izdelovalec OPPN   |

|obravnava stališč z    |              |Občina Turnišče    |

|Občino Turnišče in     |              |investitor         |

|investitorjem          |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– izdelava predloga    |20 dni        |Izdelovalec OPPN   |

|OPPN za pridobitev     |              |                   |

|mnenj                  |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– pridobivanje mnenje  |30 dni        |Izdelovalec OPPN   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– usklajevanje mnenj   |15 dni        |Izdelovalec OPPN   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– izdelava usklajenega |7 dni         |Izdelovalec OPPN   |

|OPPN za sprejem        |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– obravnava in sprejem |              |Izdelovalec OPPN   |

|OPPN na seji           |              |Občina Turnišče    |

|občinskega sveta       |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

|– objava Odloka o OPPN |              |Občina Turnišče    |

|v Uradnem listu RS     |              |                   |

+-----------------------+--------------+-------------------+

 

6. člen

 

(nosilci urejanja prostora)

 

(1) V postopku priprave in sprejemanja OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest: Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9000 Murska Sobota,
6. DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
7. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
8. Varaš d.o.o., Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče (upravljavec kanalizacije in vodovoda),
9. Petrol Plin d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (upravljavec plina),
10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
11. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
12. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

7. člen

 

(obveznosti s financiranjem OPPN)

 

Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi Občina Turnišče iz svojih proračunskih sredstev.

 

8. člen

 

(začetek veljavnosti sklepa)

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.turnisce.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 3505-01/2014

Turnišče, dne 23. decembra 2014

 

Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.