New Page 1

Na podlagi 6. in 17.  člena  Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 33/93), 2. člena Odloka o spremembah odloka o organizaciji Občinske uprave  Občine Bloke (Uradni list RS, št. 48/2002) ter  6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je Občinski svet občine Bloke na 18. redni seji dne  23. 1. 2014 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI REŽIJSKEGA OBRATA OBČINE BLOKE

1. člen

S tem Odlokom se spremeni 8. člen Odloka o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Bloke (Uradni list RS, št. 48/2002), tako da se sedaj glasi:

Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:

1.   Oskrba s pitno vodo:

·     oskrba s pitno in tehnološko vodo,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov in njim pripadajočih objektov,

·     odčitavanje in menjava vodomerov, ter obračun vodarine,

·     deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo.

2.   Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda:

·     odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in njim pripadajočih objektov,

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje komunalnih čistilnih naprav in njim pripadajočih objektov,

·     obračun kanalščine.

3.   Ravnanje s komunalnimi odpadki,

4.   Urejanje in čiščenje javnih površin:

·     urejanje in vzdrževanje pokopališč,

·     urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin, parkirišč in drugih javnih poti.

5.   Promet in zveze:

·     upravljanje, obnavljanje in gradnja lokalnih cest, javnih poti in parkirišč, ter njim pripadajočih objektov,

·     letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,

·     urejanje prometne, ostale signalizacije in prometnih režimov.

6.   Obveščanje:

·     plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,

·     postavljanje reklamnih objektov,

7.   Pogrebne storitve:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje pokopališč in prostorov za pogrebe in njim pripadajočih objektov,

·     izvajanje pogrebnih storitev in oddajanje prostorov za pogrebe v najem.

8.   Javna razsvetljava:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje javne razsvetljave in njej pripadajočih objektov.

9.   Javne tržnice:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja in vzdrževanje javne tržnice in njej pripadajočih objektov.

10. Poštne storitve:

·     izvajanje univerzalne poštne storitve,

·     izvajanje druge poštne in kuriske dejavnosti,

·     izvajanje obdelave podatkov in z njim povezane dejavnosti,

·     fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.

11. Turizem:

·     izvajanje spodbujanja turizma,

·     organiziranje turistično informacijskega centra (TIC),

·     druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.

12. Objekti:

·     upravljanje, obnavljanje, gradnja, vzdrževanje in rušenje javnih, stanovanjskih, športno-rekreacijskih in drugih objektov.

13. Javna dela:

·     Izvajanje in vodenje programa javnih del.

14. Gospodarske javne službe:

·     opravljanje gospodarskih javnih služb (obveznih in neobveznih), kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

15. Izdajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.

16. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov, nadomestil in priključnin v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi V Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0001/2014

Nova vas, 23. 1. 2014

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan