New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), na podlagi 247. člena v povezi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2)(Uradni list RS, št. 61/2017) in 15. člena Statuta Občine Gorje (UGSO št. 13/17), je Občinski svet Občine Gorje, na 11. redni seji, dne 11. 11. 2020 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBREGA

 

1.   Na nepremični s parc. št. 720/2 k.o. Zgornje Gorje Gorje (2187), v lasti Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, matična številka: 2209721000, se izbriše zaznamba statusa javnega dobrega.

 

2.   Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

3.   Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorje po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninama s parc. št. 720/2 k.o. Zgornje Gorje (2187).

 

4.   Po pravnomočnosti se odločba vloži v elektronski zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Radovljici.

 

Številka: 032-9/2020-18

Datum: 11. 11. 2020

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan