New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) je Občinski svet občine Vojnik na  30. redni seji, dne  7. 8. 2014 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik, ki obsega:

·      Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 66/2002)

·      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2014)

 

ODLOK

O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE ČLANOV ORGANOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK (URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1)

 

1. člen

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik se v posamezni krajevni skupnosti oblikujejo volilne enote tako, da se en član voli na približno enako število prebivalcev oziroma po naseljih.

2. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vojnik se oblikuje 9 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član sveta torej skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega Cesto ob Hudinji, Pot v Konjsko, Konjsko in Lešje.

2. volilna enota obsega Cesto v Šmartno in Pot v Lešje.

3. volilna enota obsega Ahtikovo ulico, Arclinsko cesto, Belakovo ulico, Celjsko cesto h. št. 51-52 in 54-58, Cesto talcev, Murnovo ulico, Preložnikovo ulico, Pristovškovo ulico, Ulico Janeza Žige Popoviča in Žlavsovo ulico.

4. volilna enota obsega Brezovnikovo ulico, Cesto v Tomaž, Celjsko cesto h. št.  1-50 in 53, Čufarjevo ulico, Kašovo ulico, Kratko pot, Petelinškovo ulico, Pot na Dobrotin h. št. 1, 3, 5, 9 in 11, Prušnikovo ulico h. št. 1-11, 13, 15 in 17-33, Tomaž nad Vojnikom, Ulico bratov Jančarjev in Voduškovo ulico.

5. volilna enota obsega Keršovo ulico, Krožno pot, Parmovo ulico, Pot na Dobrotin h. št. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12-22, Prušnikovo ulico h. št. 12, 14 in 16, Škoflekovo ulico, Ulico Stanka Kvedra in Vinterjevo ulico.

6. volilna enota obsega Dedni vrh pri Vojniku, Globoče, Ivenco in Višnjo vas.

7. volilna enota obsega Črešnjevec, Ilovco, Jankovo, Kladnart, Male Dole, Razgorce in Želče.

8. volilna enota obsega Bovše, Bezovico, Gabrovec pri Dramljah, Gradišče pri Vojniku, Hrastnik, Koblek, Pristavo in Razgor.

9. volilna enota obsega Arclin.

 

3. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Frankolovo se oblikuje 7 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član sveta torej skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega: Frankolovo in Verpete,

2. volilna enota obsega: Rakovo Stezo, Stražo pri Dolu in Stražico,

3. volilna enota obsega: Bezenškovo Bukovje in Rove,

4. volilna enota obsega: Brdce, Črešnjice in Podgorje pod Čerinom,

5. volilna enota obsega: Beli Potok pri Frankolovem in Lindek,

6. volilna enota obsega: Lipo pri Frankolovem,

7. volilna enota obsega: Dol pod Gojko in Zabukovje.

 

4. člen

Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Nova Cerkev se oblikuje 7 volilnih enot, v katerih se voli v vsaki po en član sveta torej skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.

1. volilna enota obsega: Novo Cerkev,

2. volilna enota obsega: Hrenovo h. št. 1- 25, Polže in Vizore,

3. volilna enota obsega: Razdelj, Novake in Stražo pri Novi Cerkvi,

4. volilna enota obsega: Homec, Landek, in Zlateče,

5. volilna enota obsega: Čreškovo, Socko in Veliko Raven,

6. volilna enota obsega: Trnovlje pri Socki in Selce,

7. volilna enota obsega: Hrenovo h. št. 26–37, Lemberg pri Novi Cerkvi in Vine.

 

5. člen

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

Vsaka politična stranka in vsaka skupina volivcev lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli v posamezni volilni enoti.

Svet krajevne skupnosti volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti. Mandatna doba sveta krajevne skupnosti traja do drugih rednih volitev v občinski svet.

Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po volilnih enotah po večinskem načelu.

Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori. Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.

 

6. člen

Občinska volilna komisija:

·      skrbi za zakonitost volitev,

·      skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,

·      daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona,

·      predpiše obrazce za izvrševanje zakona o lokalnih volitvah,

·      določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,

·      določa volišča in območja volišč,

·      potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandidatov,

·      objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,

·      obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,

·      objavi izide glasovanja v svete krajevnih skupnosti,

·      posreduje rezultate glasovanja vsem predlagateljem,

·      opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.

 

7. člen

Volilna komisija krajevnih skupnosti:

·      imenuje volilne odbore,

·      zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur,

·      ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,

·      ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so bili izvoljeni,

·      daje poročilo o izidu volitev v krajevni skupnosti,

·      opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

·      opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti volilna komisija.

 

8. člen

Volilni odbor:

·      vodi glasovanje na volišču,

·      ugotavlja izid glasovanja na volišču.

 

9. člen

Predsednika sveta KS izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov na konstitutivni seji sveta, ki jo skliče predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20. dneh po volitvah.

 

10. člen

To uradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Vojnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0010/2014-6       

Vojnik, dne 7. avgusta 2014

 

 

Občina Vojnik

 

Benedikt Podergajs, župan