Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99 in 18/2000) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 8. redni seji dne, 15. septembra 2003, sprejel
 
ODLOK
 
 
o spremembi odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2003
 
 
1. člen
 
V Odloku o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2003 (MUV št. 2/2003) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
 
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč tolarjev
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
757.697
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
566.010
 
 
70 DAVČNI PRIHODKI
439.042
 
 
700 Davki na dohodke in dobiček
279.701
 
 
703 Davki na premoženje
126.768
 
 
704 Domači davki na blago in storitve
32.573
 
 
706 Drugi davki
/
 
 
71 NEDAVČNI PRIHODKI
126.968
 
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
12.728
 
 
711 Takse in pristojbine
2.670
 
 
712 Denarne kazni
500
 
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
49.800
 
 
714 Drugi nedavčni prihodki
- občina
- KS

58.400
2.870
 
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
6.000
 
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
 
 
721 Prihodki od prodaje zalog
/
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
6.000
 
 
73 PREJETE DONACIJE
/
 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
/
 
 
731 Prejete donacije iz tujine
/
 
 
74 TRANSFERNI PRIHODKI
185.687
 
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
185.687
 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+KS)
763.067
 
 
40 TEKOČI ODHODKI
191.878
 
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.517
 
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
6.373
 
 
402 Izdatki za blago in storitve
- občina
- KS

135.640
3.348
 
 
403 Plačila domačih obresti
/
 
 
409 Rezerve
1.000
 
 
41 TEKOČI TRANSFERI
263.387
 
 
410 Subvencije
30.900
 
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
41.200
 
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
30.300
 
 
413 Drugi domači transferi
160.987
 
 
414 Tekoči transferi v tujino
/
 
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
289.772
 
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
- občina
- KS

284.920
4.852
 
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
18.030
 
 
430 Investicijski transferi
18.030
 
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
-5.370
 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
/
 
 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
/
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
/
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
/
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
 
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
/
 
 
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
/
 
 
440 Dana posojila
/
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
/
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
/
 
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
/
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
/
 
 
50 ZADOLŽEVANJE
/
 
 
500 Domače zadolževanje
/
 
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
900
 
 
55 ODPLAČILA DOLGA
900
 
 
550 Odplačila domačega dolga
900
 
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 6.270
 
 
X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.)
- 5.370
 
 
XI. Stanje sredstev na računih na dan 31. decembra preteklega leta
(občina 1.940 + KS 4.330 = 6.270 tisoč SIT)
+ 6.270
 
2. člen
 
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku (MUV).
 
 
Župan
Občine Rače-Fram
Branko Ledinek, s. r.
Številka: 062-02/69/2003
Datum: 18. september 2003