New Page 2

 

Občinski svet občine Tržič je na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84 in 33/89) in 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87) na 11. redni seji sveta dne 31. 1. 1996 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tržič v letu 1996 ostana enaka kot v letu 1995 in znaša 0,141 SIT/m2 .

 

 

2. člen

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

 

 

 

Št. 462-06/96-06

Tržič, dne 31. januarja 1996.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. l. r.