New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO in 109/2008) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 in Odločba US RS, št. U-I-250/98) je Občinski svet Občine Vodice na 20. redni seji dne 30. 3. 2009 sprejel

 

 

ODLOK O PRORAČUNU

 

 

Občine Vodice za leto 2009

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(Vsebina Odloka)

 

 

S tem Odlokom se za Občino Vodice za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev Občine in javnega sektorja na ravni Občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

 

 

področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov, in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu Odloku in se objavita na spletni strani Občine Vodice.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

(Izvrševanje proračuna)

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

 

 

4. člen

 

 

(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

 

 

1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN;

 

 

2. prihodki požarne takse;

 

 

3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest;

 

 

4. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve;

 

 

5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj;

 

 

6. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;

 

 

7. namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah.

 

 

Namensko prejeta sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

 

 

5. člen

 

 

(Prerazporejanje pravic porabe)

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju ter z zaključnim računom po koncu leta poroča Občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

 

 

6. člen

 

 

(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 

 

1. v letu 2010 60 % navedenih pravic porabe in

 

 

2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide, oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

7. člen

 

 

(Spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi Občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

(Proračunski skladi)

 

 

Proračunski skladi so:

 

 

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 1,5 % prihodkov proračuna, kar znaša 78.325 evrov.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa Občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 78.325 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

 

 

9. člen

 

 

(Proračunska rezervacija)

 

 

“Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 20.000 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča Občinskemu svetu”.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

10. člen

 

 

(Odpis dolgov)

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do Občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 evrov.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

11. člen

 

 

(Obseg zadolževanja Občine in izdanih poroštev Občine)

 

 

Ker proračun ne izkazuje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina za proračun leta 2009 ne zadolži.

 

 

Občina se v letu 2009 lahko le likvidnostno zadolži.

 

 

O likvidnostni zadolžitvi odloča župan. Občina poroštev v letu 2009 ne bo izdajala.

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

12. člen

 

 

(Začasno financiranje v letu 2010)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vodice v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta Odlok in Sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

13. člen

 

 

(Uveljavitev Odloka)

 

 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.

 

 

Številka: 011-03/2009-001

 

 

Datum: 30. 3. 2009

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.