New Page 1

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 8. ter 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09, 7/11, 2/13 in 1/16) je Občinski svet Občine Ljutomer na 13. redni seji, dne 16. 2. 2017, sprejel  

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI OBČINE LJUTOMER OB ROJSTVU OTROKA

 

1. člen

V Pravilniku o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka  (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 6/08) se v 5. členu znesek »100 €« nadomesti z zneskom »150 €«

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se uporablja za vse novorojence, ki so rojeni od vključno 1. 1. 2017 dalje.

 

Številka: 122/2017-10

Datum: 16. 2. 2017

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja