New Page 2

Številka:

007-01/2021

Občina:

Občina Videm

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Videm

Predlagatelj:

Župan Občine Videm

Zakonska podlaga:

21. člen in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 —uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 — ZIUZEOP-A in 80/20 — ZIUOOPE), 11. člena, 36. člena, 37. člena in 40. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016, 45/2017, 10/2019) in 15. člen Statuta Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2009, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2017)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Videm

Datum:

27.1.2021

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

15. redna seja Občinskega sveta Občine Videm

Besedilo:

gradivo