New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)

 

R A Z G L A Š A M 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož – uradno prečiščeno besedilo, 

 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 12. 7. 2016.

 

Št. 0220-1/2004-2016

Piran, dne 12. julija 2016

 

Župan

Občine Piran

Peter Bossman l.r.

 

 

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, ki ga je na 14. redni seji dne 12. julija sprejel Občinski svet Občine Piran, obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet dne 14. oktobra 2004 (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet 20. decembra 2011 (Uradni list RS, št. 105/11),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet 31. maja 2016 (Uradni list RS, št. 46/16 z dne 30. 6. 2016).

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 14. redni seji dne 12. julija sprejel

 

O D L O K 

o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (uradno prečiščeno besedilo) 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem odlokom Občina Piran uskladi delovanje javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Ustanovitelj zavoda je ObčinaPiran, Tartinijev trg 2, Piran. Ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvaja Občinski svet in župan(ja) Občine Piran.

Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 29/92, Uradni list RS, št. 7/96 in Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2000).

Zavod je občinski javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva sosednjih občin.

V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 

2. člen 

Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti, ki jih ustanovitelj ugotovi s svojim programom za kulturo. Javne kulturne dobrine se zagotavljajo pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo.

Zavod lahko zagotavlja javne kulturne dobrine tudi za potrebe drugih občin ali države in v ta namen sodeluje na javnih razpisih ali javnih pozivih in s pristojnimi organi sklepa ustrezne pogodbe ter konkurira za podporo posameznim kulturnim projektom pod pogojem, da se s tem ne ogrozi izvajanje nalog v javnem interesu ustanoviteljice skladno s tem odlokom.

Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem, da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu.

Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi.

 

3. člen 

Ime zavoda: Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij Portorose

Skrajšano ime: Avditorij Portorož – Portorose

Sedež javnega zavoda: Senčna pot 8 A, 6320 Portorož

Via ombrata 8 A, 6320 Portorose

Zavod je pravna oseba.

Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Kopru pod registrsko številko vl. 1-628-00.

 

II. DEJAVNOSTI ZAVODA 

 

4. člen 

Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja naslednje naloge v javnem interesu:

– organiziranje, priprava, koordinacija ter posredovanje in izvedba kulturnih in promocijskih prireditev,

– upravljanje z javno kulturno infrastrukturo in zagotavljanje prostorov ter drugih pogojev za izvajanje občinskega programa za kulturo,

– organiziranje proizvodnje, priprava ter prodaja spominkov, domače in umetne obrti,

– posredovanje glasbe in zabavnoglasbenih prireditev, posredovanje gledaliških predstav, koncertov in podobno,

– predvajanje filmov,

– oblikovanje in scenografija.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi druge dejavnosti:

– organiziranje, priprava, koordinacija ter posredovanje kongresnih prireditev,

– sejemska dejavnost,

– promocija in trženje turističnih storitev,

– promocijsko reklamna dejavnost, oglaševanje,

– tehnične storitve za simultano prevajanje, ozvočenje, razsvetljavo ipd.,

– gostinske storitve,

– prodaja tobačnih izdelkov, razglednic, turističnih spominkov, revij, časopisov in turističnega propagandnega gradiva,

– storitve animacije gostov hotelov, vodniška služba,

– dajanje nepremičnin v najem.

Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga potrdi župan.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba ali pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, ki se povezujejo z njegovim poslanstvom in delovanjem. Zagotavlja jasno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe, pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, in dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo, vključno s preglednim in doslednim ločenim vodenjem računovodstva.

 

5. člen 

Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene:

G52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki

G52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami

G52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

H55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov

H55.301 Dejavnost restavracij in gostiln

H55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij

H55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn

H55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov

H55.309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov

H55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih

H55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih

I60.230 Drug kopenski potniški promet

I63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

J67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom (zgolj menjalnice in zastavljalnice)

K70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem

K71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.

K74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja

K74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje

K74.400 Oglaševanje

K74.831 Prevajanje

K74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

K74.833 Druga splošna tajniška opravila

K74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

K74.842 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo

K74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

M80.422 Drugo izobraževanje, d.n.

092.110 Snemanje filmov in videofilmov

092.120 Distribucija filmov in videofilmov

092.130 Kinematografska dejavnost

092.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

092.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

092.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

092.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

090.010 Umetniško uprizarjanje

J59.200 Snemanje in izvajanje zvočnih zapisov in muzikalij.

 

III. ORGANI ZAVODA 

 

6. člen 

Organa zavoda sta:

– direktor,

– svet zavoda.

 

7. člen 

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.

 

8. člen 

Direktorja imenuje občinski svet ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa, ki ga razpisuje župan ali neposrednega povabila.

Po izvedenem razpisu ali neposrednem povabilu župan zaprosi svet zavoda za mnenje o predlaganem kandidatu.

Svet zavoda mora podati mnenje najkasneje v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje zavoda pozitivno.

Po pridobitvi mnenja sveta zavoda župan predlaga občinskemu svetu kandidata.

Direktor se imenuje najmanj tri mesece pred potekom mandatne dobe prejšnjega direktorja. Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje opravi najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja.

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj.

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda sklene njegov predsednik. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan(ja) ustanovitelja.

 

9. člen 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,

– znanje slovenskega, italijanskega in najmanj še enega svetovnega jezika,

– vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata.

 

10. člen 

Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:

– če sam zahteva razrešitev,

– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,

– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali ne izvršuje sklepov organov zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,

– iz razlogov, določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode,

– zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen, ali v primeru prenosa ustanoviteljstva ali statusnega preoblikovanja zavoda,

– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,

– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega.

Župan uvede postopek razrešitve in o razlogih za razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni s pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.

Župan pozove tudi svet zavoda, ki mu da možnost podaje mnenja k predlogu za razrešitev. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

Po pridobitvi izjasnitve direktorja in pridobitvi mnenja sveta zavoda oziroma poteku roka župan predlaga občinskemu svetu razrešitev direktorja.

V primeru, da direktor sam zahteva razrešitev, ni potrebna pridobitev mnenja sveta zavoda.

 

11. člen 

Župan imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za eno leto v naslednjih primerih:

– če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja,

– če je bil izpeljan razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.

 

12. člen 

Naloge direktorja:

1. načrtuje, organizira delo in poslovanje zavoda,

2. sprejema strateški načrt, po predhodnem mnenju občinskega sveta,

3. sprejema program dela s finančnim načrtom,

4. sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v zavodu,

5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v zavodu,

6. sprejema kadrovski načrt,

7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

8. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, kolikor jih ne sprejema ustanovitelj ali svet zavoda,

9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

10. pripravi letno poročilo,

11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,

12. odloča o izobraževanju delavcev,

13. izvaja pristojnosti, povezane z obveščanjem delavcev,

14. odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,

15. določa podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost,

16. določa cene storitev,

17. izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,

18. oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,

19. skrbi za trženje javnih kulturnih dobrin in storitev ter za promocijo javnega zavoda,

20. skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,

21. opravlja druge naloge v skladu z zakoni oziroma drugimi splošnimi pravnimi akti.

K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, desete in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda, k aktom iz tretje in šeste alineje pa še župan.

 

13. člen 

V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:

– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda,

– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja, to je župana.

Soglasje ustanovitelja kot lastnika nepremičnine iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru oddaje ali prepustitve v uporabo nepremičnin zaradi opravljanja kulturne, kongresne in promocijske dejavnosti zavoda največ v trajanju do vključno sedem zaporednih dni.

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.

 

14. člen 

(črtan) 

 

15. člen 

Svet zavoda sestavlja sedem (7) članov, in sicer:

– trije (3) predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje občinski svet ustanovitelja,

– dva (2) predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, enega pa predlaga Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, imenuje pa ju občinski svet ustanovitelja,

– dva (2) predstavnika delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat vsem članom sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta. O poteku mandata članov sveta zavoda je direktor dolžan obvestiti ustanovitelja in druge organe, ki imenujejo svoje predstavnike v svet zavoda, najkasneje 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda. Oseba je lahko imenovana za člana sveta zavoda le dvakrat zaporedoma.

Svet zavoda se konstituira na prvi seji. Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov v svet zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Do izvolitve predsednika opravlja njegove naloge najstarejši član sveta.

Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik ustanovitelja.

Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda.

 

15.a člen 

Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in člani volilne komisije.

Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se objavi na informativni točki.

Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi imeni kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.

Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o delu sveta.

16. člen 

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih. V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen glas predsednika sveta zavoda.

Seje sklicuje predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov sveta zavoda. Če predsednik sveta zavoda odkloni sklic, skliče sejo direktor zavoda. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.

Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s poslovnikom.

 

17. člen 

Člani sveta zavoda predstavljajo interes ustanovitelja, delavcev ter uporabnikov in zainteresirane javnosti. V ta namen so se člani sveta zavoda pred sprejemom odločitve na seji sveta zavoda dolžni posvetovati z organi, katerih interese predstavljajo, in jih o delovanju sveta zavoda sproti obveščati.

 

18. člen 

Naloge sveta zavoda:

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda ter politiko njegovega ustanovitelja,

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

– ocenjuje delo direktorja,

– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,

– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,

– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju direktorja in razrešitvi direktorja zavoda,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju župana(je),

– daje ustanovitelju predloge in mnenje o posameznih zadevah,

– razpisuje volitve za predstavnike delavcev zavoda v svet zavoda,

– s sklepom potrjuje načrtovane investicije oziroma investicijsko-vzdrževalna dela,

– opravlja druge naloge, za katere tako določajo zakon, drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda,

– letno poroča ustanovitelju o delu javnega zavoda,

– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,

– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.

 

19. člen 

Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:

– članu sveta – predstavniku delavcev – preneha delovno razmerje v zavodu,

– sam zahteva razrešitev,

– na predlog predsednika sveta zavoda, če se ne udeleži najmanj polovice sklicanih sej v enem koledarskem letu,

– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,

– ne opravlja svojih nalog,

– ne ravna v skladu s 17. členom tega odloka.

 

20. člen 

Člana sveta zavoda razreši tisti organ, ki ga je imenoval oziroma izvolil, na predlog direktorja, sveta zavoda ali župana.

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda svet zavoda takoj začne z aktivnostmi za nadomestno imenovanje oziroma izvolitev drugega člana. Novi član se imenuje oziroma izvoli po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član za čas do izteka mandata.

 

20.a člen 

Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravi nadomestne volitve.

Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.

Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svet zavoda vodi volilna komisija.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.

 

IV. ZAPOSLENI V ZAVODU 

 

21. člen 

Položaj zaposlenih v zavodu se ureja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo, pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest pa se določijo z aktom o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.

Predstavniki zaposlenih v svet zavoda se izvolijo skladno z določili Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, če ni v tem odloku drugače določeno.

 

V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

 

22. člen 

Zavod upravlja s premoženjem:

– objekti in zemljiščem kompleksa Avditorij Portorož na naslovu Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, ki ga sestavljajo parc. št. 1698/2, 1697/2, 1696/1, 1698/1, 1692/3, 1696/2, 1700/3, 1692/7, 1692/9 ter 1719, vse vpisano v k.o. Portorož;

– objekt in zemljišče Gledališča Tartini v Piranu, Stjenkova 1, 6330 Piran, na parc. št. 1102, k.o. Piran;

– osnovna sredstva v dosedanjem upravljanju Avditorija Portorož, ki so razvidna iz otvoritvene bilance Avditorija Portorož z dne 1. januarja 2004.

 

23. člen 

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanovitelja.

Osnove za izračun sredstev za izvajanje programa v javnem interesu so:

– splošni stroški delovanja,

– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,

– programski materialni stroški,

– stroški investicijskega vzdrževanja in nakup opreme.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva:

– iz drugih javnih sredstev in sredstev Evropske unije,

– s plačili uporabnikov za storitve izvajanja programa v javnem interesu,

– z vstopninami,

– s prodajo blaga in storitev na trgu,

– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

 

24. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju nalog v javnem interesu, zavod uporablja za razvoj svoje dejavnosti, za plače pa lahko sredstva nameni po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za program in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj, na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.

Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti župana za izdajanje soglasij po tem členu.

 

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 

 

25. člen 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

 

26. člen 

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

 

27. člen 

Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.

 

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA 

 

28. člen 

Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.

 

29. člen 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:

– sprejema ukrepe, s katerimi omogoča zavodu opravljanje registrirane dejavnosti na podlagi usklajenega programa in finančnega načrta,

– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti,

– odloča o nakupu oziroma odtujitvi nepremičnin, ki služijo izvajanju nalog v javnem interesu,

– župan(-ja) daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja,

– daje soglasje k letnemu poročilu o poslovanju zavoda,

– druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom,

– župan daje soglasje k cenam dvoran za javno službo,

– župan daje soglasje k letnemu programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu.

 

30. člen 

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti program dela, finančni načrt, zaključni račun z bilanco uspeha, poročati o izvajanju letnega delovnega načrta, posredovati razvojne programe in druge podatke, ki so potrebni za spremljanje dejavnosti in za druge namene, v skladu z navodili in pozivi ustanovitelja.

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2004) vsebuje sledeče prehodne in končne določbe:

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

31. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji v. d. direktorja in dosedanji člani sveta zavoda do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.

 

32. člen 

Zavod upravlja z nepremičninami na parcelni št. 1698/2, 1696/1 in 1692/3, k.o. Portorož na podlagi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine z dne 28. september 1999 z dovoljenjem lastnika LB Leasing Koper, d.o.o. Ustanovitelj dovoljuje, da po izteku pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine in prenosu lastninske pravice na navedenih nepremičninah ponovno na ustanovitelja zavod upravlja z navedenimi nepremičninami.

 

33. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statut Kulturnega, kongresnega in promocijskega centra Avditorij Portorož z dne 30. maja 2000.

Rok za sprejem, prenehanje ali podaljšanje veljavnosti drugih splošnih aktov javnega zavoda je šest mesecev od dneva začetka veljavnosti tega odloka.

 

34. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradne objave Primorskih novic, št. 29/92, Uradni list RS, št. 7/96 in Uradne objave Primorskih novic, št. 1/2000).

 

35. člen 

Vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni register.

 

36. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Primorskih novic.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS, št. 105/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož, sprejet dne 31. marca 2016 (Uradni list RS, št. 46/16 z dne 30. 6. 2016), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

24. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo tega odloka dosedanja direktorica in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.

 

Št. 02200-1/2004-2016

Piran, dne 12. julija 2016

 

Župan

Občine Piran

Peter Bossman l.r.

 

 

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – T.C.U.-2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U.-2)

 

P R O M U L G O 

il Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose – testo consolidato ufficiale,

 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 12 luglio 2016.

 

N. 02200-1/2004-2016

Pirano, 12 luglio 2016

 

Il Sindaco

del Comune di Pirano

Peter Bossman m.p.

 

Il testo consolidato ufficiale del Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose, approvato dal Consiglio comunale di Pirano nella 14ª seduta ordinaria del 12 luglio 2016, comprende:

– il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose, approvato il 14 ottobre 2004 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2004);

– il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose, approvato il 20 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 105/11);

– Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose, approvato il 31 maggio 2016 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 46/16 del 30/6/2016).

Visto l'art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta ufficiale della RS, n. (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – sent. CC, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli 26 e 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 72/93 e successive modifiche) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U.-2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 14ª seduta ordinaria del 12 luglio 2016 approva il presente

 

D E C R E T O 

sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (testo consolidato ufficiale) 

 

I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

 

Art. 1 

Con il presente Decreto il Comune di Pirano armonizza l’operato dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (in prosieguo: l’Ente) alle disposizioni della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07 – testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), regolandone lo status, i rapporti tra il Fondatore e l’Ente e le questioni fondamentali inerenti l’organizzazione, le attività di cui all’oggetto sociale e il finanziamento dell’Ente.

Fondatore dell’Ente è il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, Pirano. I diritti e gli obblighi del Fondatore verso l’Ente sono attuati dal Consiglio comunale e dal Sindaco del Comune di Pirano.

L’Ente è dato per costituito con l’adozione del Decreto costitutivo dell’Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n 29/92, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 7/96 e Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n° 1/2000).

L'Ente è soggetto pubblico comunale avente rilevanza più ampia, che travalica lo specifico interesse della municipalità piranese e soddisfa anche alle necessità della popolazione dei Comuni contermini.

Tutte le designazioni delle funzioni, sia di genere maschile, sia di genere femminile, espresse nel Decreto al maschile, si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

 

Art. 2 

La missione dell’Ente è ispirata all’erogazione costante ed incondizionata di servizi culturali pubblici, compresi quegli inerenti all’integrazione culturale dei gruppi minoritari, la cui esistenza è garantita dal Fondatore mediante la propria specifica programmazione di sviluppo delle tematiche culturali. L’offerta culturale alla cittadinanza è promossa a pari condizioni e nelle modalità intercorrenti per il servizio pubblico.

Tra le funzioni dell’Ente è inclusa l’erogazione di servizi culturali pubblici anche per le necessità di altri Comuni o dello Stato, e a tale scopo lo stesso partecipa a bandi e pubblici inviti, cui consegue la stipula di convenzioni e contratti conformi, nonché concorre per il sostegno a singoli progetti culturali, fatta pur salva la compatibilità degli stessi con l’attuazione delle priorità di pubblico interesse individuate dal Fondatore, in conformità al presente Decreto.

È data facoltà all’Ente di attivare iniziative di altra natura, allorché gli introiti emergenti dalla remunerazione delle stesse siano finalizzati all’espletamento di funzioni di pubblico interesse ed a condizione della loro compatibilità con l’attuazione delle priorità statutarie dell’Ente medesimo.

L’Ente collabora regolarmente con tutte le istituzioni pubbliche e le organizzazioni non governative nell’ambito dell’arte, della cultura e della cultura amatoriale, con la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano e con gli istituti pubblici di educazione e formazione.

 

Art. 3 

Denominazione dell’Ente:

Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož

Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose

Denominazione abbreviata:

Avditorij Portorož – Portorose

Sede dell’Ente:

Senčna pot 8 A, 6320 Portorož

Via Ombrata 8 A, 6320 Portorose

L’Ente è persona giuridica.

L’Ente è iscritto al Registro giudiziario presso il Tribunale distrettuale di Capodistria, al numero di registrazione fasc. 1-628-00.

 

II ATTIVITÀ DELL’ ENTE 

 

Art. 4 

In funzione delle finalità per le quali è stato costituito, l’Ente espleta i seguenti compiti nel pubblico interesse:

– organizza, prepara, coordina, media ed attua manifestazioni culturali e promozionali;

– gestisce l’infrastruttura culturale pubblica e assicura gli ambienti e le altre condizioni necessarie all’attuazione del programma culturale comunale;

– organizza la produzione, la preparazione e la vendita di souvenir, di prodotti dell’artigianato locale e di quello artistico;

– espleta compiti d’agenzia nella mediazione di musica e di spettacoli di musica leggera, di spettacoli teatrali, di concerti e simili;

– organizza la proiezione di film;

– espleta mansioni nel campo del design e della scenografia.

Oltre ai compiti di cui al comma precedente, l'Ente realizza anche altre attività, quali:

– organizzazione, allestimento, coordinamento e servizi d’agenzia di manifestazioni congressuali;

– attività di fiere e mercati;

– promozione e marketing di servizi turistici;

– attività pubblicitarie e di affissione;

– servizi tecnici per la traduzione simultanea, servizi audio, d’illuminazione ecc.;

– servizi di ristorazione;

– vendita di tabacchi, cartoline, souvenir, periodici, quotidiani e di materiale turistico pubblicitario;

– servizi di intrattenimento degli ospiti d'albergo e guide turistiche;

– locazione di immobili.

L’Ente espleta le proprie funzioni nella misura e secondo le modalità stabilite dal programma di lavoro annuale e dal piano finanziario, approvati dal Sindaco.

L’Ente svolge anche altre attività, che non vengono svolte in qualità di servizio pubblico o alle stesse condizioni e modalità applicabili al servizio pubblico stesso e, che si ricollegano alla sua missione e al suo funzionamento. Esso assicura una divisione chiara ed equilibrata tra le attività di servizio pubblico erogato alle stesse condizioni e secondo le modalità, che si applicano al servizio pubblico e le attività che non rientrano nel servizio pubblico, e tra queste ultime la contabilità separata trasparente e coerente.

 

Art. 5 

Le funzioni di cui all’articolo precedente, sono conformi al Regolamento sull’introduzione e sull'applicazione della classificazione merceologica standard, come segue:

G52.260 Commercio al dettaglio di prodotti di tabacco

G52.472 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

G52.488 Commercio ai dettaglio in altre rivendite specializzate, n.c.a.

H55.100 Alberghi, motel ed esercizi simili

H55.301 Ristoranti e trattorie

H55.302 Buffet, ristoranti self service, pizzerie

H55.303 Pasticcerie e caffè

H55.304 Esercizi di ristorazione ambulanti

H55.309 Altri esercizi di ristorazione

H55.40 Somministrazione di bevande in esercizi di mescita e bar diurni

H55A03 Somministrazione di bevande in altri esercizi

I60.230 Altri trasporti terrestri di passeggeri

I63.300 Servizi d’agenzia di viaggi e di organizzazione di viaggi, servizi legati al turismo, n.c.a.

J67.130 Attività ausiliarie connesse alla mediazione finanziaria (esclusivamente cambio valute e pegni)

K70.200 Locazione d’immobili propri

K71.340 Locazione di altri macchinari e attrezzature, n.c.a.

K74.130 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

K74.140 Consulenza imprenditoriale e d’affari

K74.4t6J Servizi pubblicitari

K74.831 Servizi di traduzione

K74.832 Copisteria ed altri tipi di riproduzione

K74.633 Altri servizi generali di segreteria

K74.841 Allestimento di esposizioni, fiere e congressi

K74.842 Design, styling e decorazioni

K74.843 Altre attività d’impresa, n.c.a.

M80.422 Altre attività legate all’istruzione ed educazione n.c.a.

092.110 Produzioni cinematografiche e di video

092.120 Distribuzioni cinematografiche e di video

092.130 Gestione di sale di proiezioni cinematografiche

092.310 Creazione e interpretazione di opere artistiche

092.320 Gestione di ambienti adibiti alle attività culturali

092.330 Gestione di fiere commerciali e parchi di divertimento

092.340 Altre attività di svago, n.c.a.

090.010 Arti dello spettacolo

J59. 200 Registrazione e realizzazione di registrazioni sonore e musicali.

 

III ORGANI DELL’ENTE 

 

Art. 6 

Sono organi dell’Ente:

– il Direttore,

– il Consiglio.

 

Art. 7 

Il Direttore rappresenta, dirige e coordina l’attività dell'Ente, nonché è responsabile per la legalità e la professionalità dell’operato dell'Ente.

Egli dispone dei fondi pubblici e di altro genere con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Art. 8 

Il Direttore è nominato dal Consiglio comunale del Fondatore, sulla base di un concorso pubblico indetto dal Sindaco o su chiamata diretta.

Esperite le procedure di concorso pubblico e/o di chiamata diretta, il Sindaco chiede al Consiglio dell’Ente di esprimere il proprio parere sul candidato proposto.

Il Consiglio dell’Ente è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni, in caso contrario si ritiene che l’Ente abbia espresso parere favorevole.

Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio dell’Ente, il Sindaco propone al Consiglio comunale la nomina del candidato.

Il nuovo Direttore deve essere nominato almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore uscente. Allorché il mandato dell’organo in carica cessi anteriormente alla scadenza prevista, la procedura selettiva per l’individuazione del nuovo Direttore dovrà concludersi entro 3 mesi dall’intervenuta cessazione anticipata.

Il mandato del Direttore è di cinque anni, con possibilità di ulteriori nomine.

Il rapporto di lavoro con il Direttore si stipula a tempo determinato per la durata del mandato. Il contratto d’impiego viene firmato a nome del Consiglio dell'Ente dal suo Presidente, previo consenso del Sindaco del Fondatore.

 

Art. 9 

Può essere nominato Direttore il candidato che, oltre a soddisfare i requisiti generali, soddisfi anche i seguenti requisiti specifici:

– almeno titolo universitario superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di Bologna);

– almeno tre anni di esperienza professionale in posizioni manageriali/dirigenziali o in settori affini o correlati;

– conoscenza della lingua slovena e italiana e di almeno ancora una lingua di valenza internazionale;

– capacità manageriali e organizzative.

All’atto della partecipazione al concorso il candidato ha l’obbligo di presentare un programma di sviluppo dell’Ente per il periodo del mandato a cui concorre.

 

Art. 10 

Il Direttore può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato:

– su sua espressa richiesta;

– all’insorgenza delle circostanze per cui sia previsto il licenziamento per legge ai sensi delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro;

– se nel suo operato viola le disposizioni di legge e gli atti generali dell’Ente o non attua le deliberazioni degli organi dell’Ente o del Fondatore, oppure agisce contrariamente ad essi;

– in relazione alle cause ostanti ammesse dalle disposizioni in materia di enti pubblici;

– a seguito di mutate circostanze, quali la sostanziale difforme finalità, per la quale l’Ente è stato costituito oppure a seguito della trasformazione societaria dello stesso;

– se con il suo operato improprio o negligente causa all’ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell’operato dell’Ente;

– se non si adotta un nuovo piano strategico entro la scadenza della validità di quello precedente.

Il procedimento di sollevamento dall’incarico ovvero di revoca del Direttore è avviato dal Sindaco, che informa lo stesso delle rispettive ragioni. Il Direttore può, entro il termine di 30 giorni, in una dichiarazione scritta, presentare le sue posizioni nei confronti delle ragioni addotte per la revoca dall’incarico.

Il Sindaco invita anche il Consiglio dell’Ente a esprimere il proprio parere nei confronti della proposta di revoca. Se il Consiglio dell’Ente non formula nessun parere entro 30 giorni, si ritiene che il parere sia favorevole.

Dopo aver ottenuto la dichiarazione e/o la posizione chiarificatoria da parte del Direttore e il parere del Consiglio dell’Ente, ossia scaduti i rispettivi termini, il Sindaco propone al Consiglio Comunale la revoca del Direttore.

Nel caso in cui il Direttore rassegni egli stesso le dimissioni, non è necessario richiedere il parere del Consiglio dell’Ente.

 

Art. 11 

Il Sindaco nomina il facente funzioni del Direttore, per la durata massima di un anno, nei seguenti casi:

– ove il mandato dell’organo direzionale scada anticipatamente e non si effettui la procedura regolare di nomina del successore;

– ove, a conclusione di procedura di selezione regolare, non sia individuabile alcun candidato, per carenza di candidature o inidoneità di quelle eventualmente intervenute.

 

Art. 12 

Il Direttore dell’Ente svolge i seguenti compiti:

1. pianifica e organizza il lavoro e la gestione;

2. approva il piano strategico, dopo aver ottenuto il parere del Consiglio comunale;

3. approva il programma di lavoro con il piano finanziario;

4. approva l’atto di organizzazione del lavoro previo parere della rappresentanza sindacale nell’Ente;

5. approva l'atto di sistematizzazione dei posti di lavoro ovvero pianta organica, previo parere della rappresentanza sindacale nell’Ente;

6. approva il piano del personale;

7. approva il piano delle acquisizioni dei mezzi fondamentali e della manutenzione straordinaria;

8. approva altri atti che regolano questioni importanti, relative all’operato dell’Ente, se la loro approvazione non è di competenza del Consiglio dell'Ente o del Fondatore;

9. relaziona al Fondatore e al Consiglio dell’Ente in merito a questioni e/o tematiche che potrebbero influire in maniera rilevante sull’operato dell’Ente;

10. prepara la relazione annuale;

11. stipula il contratto collettivo dell’Ente;

12. decide in merito all’abilitazione e all’istruzione dei dipendenti;

13. attua le competenze legate all'informazione dei dipendenti;

14. decide in merito alla disposizione dell’orario di lavoro e dispone il lavoro straordinario;

15. determina i dati considerati segreto d’ufficio;

16. approva la tariffazione dei servizi offerti;

17. attua le deliberazioni e dà seguito alle decisioni del Consiglio dell’Ente e degli altri organi;

18. elabora le proposte per programmi culturali e servizi aggiuntivi;

19. cura il marketing delle iniziative culturali a carattere pubblico ed i servizi, nonché la promozione dell’Ente;

20. cura la collaborazione con altri soggetti istituzionali ed organizzazioni;

21. espleta le ulteriori mansioni in conformità alla legge e agli altri atti giuridici generali.

Con riferimento al precedente comma, si assume obbligatoriamente il consenso del Consiglio dell’Ente per quanto gli atti di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo e undicesimo alinea, mentre per quanto agli atti di cui al terzo e al sesto alinea, è necessariamente previsto anche il consenso formale del Sindaco.

 

Art. 13 

Nei negozi giuridici l'Ente è rappresentato illimitatamente dal Direttore, che è autorizzato a stipulare contratti entro l’ammontare del piano finanziario (ovvero del piano esecutivo annuale), ad eccezione dei casi di:

– contratti inerenti agli investimenti o gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è necessaria la decisione del Consiglio dell’Ente;

– contratti inerenti agli immobili che l’Ente gestisce, per i quali è necessario il consenso del Fondatore ovvero del Sindaco.

Il consenso del Fondatore quale proprietario degli immobili di cui all’ultimo alinea del comma precedente non è necessario in caso di locazione o di cessione in uso degli immobili per l’espletamento delle attività culturali, congressuali e promozionali dell’Ente per una durata massima di sette giorni consecutivi.

Il Direttore, nell’espletamento delle sue prerogative in ragione di legge e del presente atto, ha facoltà di delegare il governo di determinate questioni a singoli dipendenti mediante procure speciali, in conformità all’atto sull’organizzazione interna del lavoro e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro.

In caso di impedimento o di assenza del Direttore, questi viene sostituito da un dipendente dell’Ente cui sia stata conferita specifica delega scritta, con puntuale determinazione dell’ampiezza, dei contenuti e della durata delle funzioni esercitabili in sua vece.

 

Art. 14 

(soppresso) 

 

Art. 15 

Il Consiglio dell’Ente è composto da sette (7) membri, vale a dire:

– tre (3) rappresentanti del Fondatore, scelti fra esperti nell’area dell’Ente pubblico, del settore finanze e affari legali, che saranno nominati dal Consiglio comunale del Fondatore;

– due (2) rappresentanti degli utenti ovvero del pubblico interessato, uno dei quali è proposto dalla Camera slovena per la cultura e l’altro da parte della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno nominati dal Consiglio comunale del Fondatore;

– due (2) rappresentanti dei lavoratori dell’Ente, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi dell’Ente.

I membri del Consiglio dell’Ente durano in carica quattro anni e dopo la scadenza del mandato essi possono essere nuovamente nominati ovvero eletti. Il mandato dei membri del Consiglio dell’Ente decorre dalla data della sua costituzione ovv. della seduta costitutiva. Il Direttore ha l'obbligo d’informare il Fondatore e gli altri organi che nominano ovvero eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio dell’Ente, in merito al decorso del mandato dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo con un preavviso di almeno 90 giorni prima di detta scadenza. Un soggetto può essere nominato membro del Consiglio dell’Ente solo per due volte consecutive.

Il Consiglio dell’Ente si costituisce alla sua prima seduta. La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni dopo la nomina o dopo l’elezione della maggioranza dei membri dell’organo consigliare. Nell’ambito della prima seduta costitutiva del Consiglio dell'Ente i membri eleggono nel proprio seno il Presidente e il suo sostituto. Fino all’elezione del Presidente, le funzioni sono svolte da membro più anziano.

Può fare da Presidente del Consiglio dell’Ente solo chi funge da rappresentante del Fondatore.

Il Consiglio dell’Ente si considera stabilmente costituito quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

 

Art. 15.a 

Il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è eletto dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto di voto e di essere eletti spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, sempreché non ricoprano la carica di Direttore dell’Ente stesso o di membro della commissione elettorale.

Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni entro 90 e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidatura e la nomina della commissione elettorale. La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo ovvero affissa nella bacheca informativa.

Il procedimento di elezione dei due rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è diretto da una commissione elettorale, composta dal Presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile della correttezza delle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio dell’Ente, prende atto della completezza delle proposte di candidature, predispone l’elenco dei votanti, rileva l’esito della votazione e pubblica i nomi dei due candidati, che vengono eletti nel Consiglio dell’Ente, svolge altresì le operazioni elettorali relative alle elezioni.

Le modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio, in quanto rappresentanti dei dipendenti dell’Ente, sono stabilite dal Regolamento dell’Ente.

 

Art. 16 

Il Consiglio dell’Ente delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri, mentre le decisioni sono approvate con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del Presidente del Consiglio dell’Ente.

Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ente e in sua assenza dal suo sostituto. Il Presidente del Consiglio dell’Ente ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio anche quando ciò è richiesto dal Direttore, dal Fondatore o dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo. Se il Presidente del Consiglio dell’Ente rifiuta la convocazione, la seduta viene convocata dal Direttore dell’Ente. Le votazioni concernenti l’approvazione delle deliberazioni sono palesi, fatto salvo lo specifico caso in cui i membri dell’organo medesimo decidano di votare a scrutinio segreto.

Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del Consiglio dell’Ente sono sancite dall’apposito regolamento.

 

Art. 17 

I membri del Consiglio dell'Ente rappresentano gli interessi del Fondatore, dei dipendenti, degli utenti ed in generale del pubblico interessato. A tale scopo essi, prima di decidere in merito alle questioni all’ordine del giorno, sono tenuti a consultarsi con gli organi di cui rappresentano gli interessi e fornire tempestivamente agli stessi informazioni sull’operato dell’Ente.

 

Art. 18 

Sono compiti del Consiglio dell’Ente:

– il controllo di legalità dell’operato e della gestione dell’Ente;

– seguire, analizzare e valutare l'operato dell’Ente e la politica del suo Fondatore;

– proporre al Fondatore la revisione della gestione, che può essene effettuata anche da un revisore interno del Fondatore;

– valutare l’operato del Direttore;

– accertare la conformità del piano strategico e del programma di lavoro in funzione dello scopo, per il quale l'Ente è costituito;

– fornire il consenso al piano strategico, ai programma di lavoro, al piano finanziario, alla sistematizzazione dei posti di lavoro, all’organizzazione del lavoro, al piano del personale, ai piano degli acquisti e al contratto collettivo dell’Ente, nonché controllarne l’attuazione;

– trattare le questioni concernenti l’operato professionale dell’Ente e fornire al Direttore pareri, formulare proposte e intraprendere iniziative per la soluzione di dette questioni;

– approvare il tariffario dei servizi culturali al pubblico;

– fornire il parere preliminare al Fondatore in merito alla nomina e alla revoca del Direttore dell’Ente;

– stipulare il contratto di lavoro con il Direttore, previo consenso del Sindaco;

– fornire al Fondatore proposte e pareri in merito alle singole questioni;

– indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel proprio seno;

– confermare con deliberazione gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria previsti;

– espletare altri compiti previsti dalla legge, da altri atti giuridici, dal presente decreto e dagli atti generali dell’Ente;

– relazionare annualmente al Fondatore in merito all’operato dell'Ente;

– fornire la propria approvazione alla relazione annuale dell’istituzione;

– decidere in merito ai ricorsi presentati dai dipendenti in materia di diritti, obblighi e responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro

.

Art. 19 

Il membro del Consiglio può essere sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato conferitogli nei seguenti casi:

– se il membro del Consiglio quanto rappresentante dei dipendenti, cessa il rapporto di lavoro con l’Ente;

– su sua espressa richiesta;

– su proposta del Presidente del Consiglio dell'Ente, qualora non risulti la sua partecipazione ad almeno la metà delle sedute convocate nell’anno d’esercizio;

– ove si palesi un operato in violazione di legge;

– ove si palesi un operato omissivo o carente a fronte delle prerogative del suo mandato;

– se non agisce in conformità all’art. 17 del presente Decreto.

 

Art. 20 

Il membro del Consiglio dell’Ente è revocato dall’organo da cui è stato eletto, e cioè su proposta del Direttore, del Consiglio dell’Ente o del Sindaco.

In caso di cessazione del mandato di membro prima della scadenza, il Consiglio dell’Ente avvia immediatamente la procedura per la nomina o l'elezione suppletiva di un altro membro del Consiglio. Il nuovo membro è nominato ovvero eletto secondo lo stesso procedimento vigente per l’elezione o la nomina dei membri del Consiglio dell'Ente, e il suo mandato dura dall’elezione o dalla nomina sino alla scadenza del mandato del Consiglio dell’Ente.

 

Art. 20.a 

Se il rappresentante nel Consiglio dell’Ente cessa dall’incarico prima della scadenza del mandato del Consiglio dell’Ente, vengono indette elezioni suppletive.

Alle elezioni suppletive si elegge il nuovo rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente, per la durata restante del mandato del Consiglio medesimo. Il Consiglio dell’Ente è tenuto a indire le elezioni suppletive entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla constatazione della cessazione del mandato.

La procedura di revoca del rappresentante nel Consiglio dell’Ente è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei dipendenti dell’Ente. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione elettorale.

La richiesta di revoca deve indicare le ragioni per la revoca, cui devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la stessa.

La richiesta di revoca deve essere presentata alla commissione elettorale, che ha sovrinteso alle operazioni di voto. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale dell’istanza, senza esprimere nessun giudizio sulle ragioni della revoca. Se la richiesta per la revoca non viene respinta, la Commissione elettorale, entro 15 giorni, indice il voto sulla revoca del rappresentante dei lavoratori nel Consiglio dell’Ente e determina il giorno del voto. Un rappresentante dei lavoratori nel consiglio dell’istituzione viene estromesso dalla sua funzione, se si ottiene il voto della maggioranza dei dipendenti dell’Ente.

 

IV DIPENDENTI DELL’ENTE 

 

Art. 21 

Il contratto di lavoro dei dipendenti dell’Ente è disciplinato in osservanza della vigente normativa in materia di contratti collettivi di categoria, mentre le condizioni per occupare i singoli posti di lavoro si dispongono con l’atto di sistematizzazione, approvato dal Direttore dell'Ente in conformità alla legge e al presente Decreto.

Se nel presente Decreto non è diversamente stabilito, i rappresentanti dei lavoratori in seno all’organo consigliare sono eletti in osservanza della normativa in materia di partecipazione del personale alla gestione dell’amministrazione.

 

V MEZZI PER L’OPERATO E RESPONSABILITÀ PER GLI OBBLIGHI DELL’ENTE 

 

Art. 22 

L’Ente gestisce il seguente patrimonio:

– i fabbricati e il terreno del complesso denominato Avditorij di Portorose, all’indirizzo Via Ombrata 8 A, 6320 Portorose, composto dalle particelle catastali n. 1698/2, 1697/2, 1696/l, 1698/1, 1692/3, 1696/2, 1700/3, 1692/7, 1692/9 e 1719, tutte iscritte al cc. di Portorose;

– lo stabile e il terreno del Teatro Tartini di Pirano, via Stjenko 1, 6330 Pirano sito sulla particella catastale n. 1102, cc. di Pirano;

– i mezzi finanziari fondamentali attualmente in gestione all’Avditorij di Portorose, indicati nel bilancio d’apertura dell’Avditorij di Portorose, del 1 gennaio 2004.

 

Art. 23 

L’Ente percepisce i mezzi per l’espletamento della propria attività dal bilancio del Fondatore.

Le basi per il calcolo dei mezzi da assegnare per l’attuazione del programma nell’interesse pubblico sono le seguenti:

– i costi generali di gestione;

– i costi per la retribuzione del lavoro in conformità al piano del personale;

– le spese materiali del programma;

– i costi relativi alla manutenzione straordinaria e all’acquisto di attrezzature.

Oltre a ciò l’Ente può acquisire mezzi ulteriori:

– da fonti di finanziamento legate ai programmi dell’Unione europea;

– dalla corresponsione diretta da parte dell’utenza dei servizi resi, con la realizzazione del programma di pubblica utilità;

– mediante la vendita dei biglietti d’ingresso;

– mediante la cessione di beni e servizi sul mercato;

– da donazioni, lasciti ed altre forme lecite di cessione a titolo gratuito.

 

Art. 24 

L'eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle uscite, conseguita dall’Ente nel corso dell'esercizio, allorché emergente dall'espletamento di funzioni di pubblica utilità, è assegnata allo sviluppo dell’attività istituzionale, con la possibilità di ammetterne la redistribuzione al personale esclusivamente previo consenso del Fondatore.

L’eccedenza delle entrate rispetto alle uscite è destinata dall’Ente al programma e allo sviluppo della propria attività istituzionale, secondo le modalità stabilite dal Fondatore su proposta del Direttore, e previo consenso del Consiglio dell’Ente.

In merito alle modalità di copertura di un eventuale disavanzo di bilancio decide il Fondatore su proposta del Direttore, e previo consenso del Consiglio dell’Ente.

Tutte le manifestazioni di volontà ovvero di consenso di cui al presente Decreto sono espresse da parte del Consiglio comunale a nome del Fondatore. Il Consiglio comunale può, mediante apposita delibera autorizzare il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù del presente articolo.

 

VI DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NEI NEGOZI GIURIDICI 

 

Art. 25 

L’Ente è persona giuridica operante autonomamente e validamente nell’ordinamento giuridico; egli gode dei diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti in nome proprio e per proprio conto.

L’Ente risponde delle sue obbligazioni con tutti i mezzi dei quali dispone.

 

Art. 26 

L’Ente si assume la responsabilità per la gestione oculata dei mezzi adibiti alla sua attività e la responsabilità di gestire i mezzi di proprietà del Fondatore con la diligenza del buon padre di famiglia.

 

Art. 27 

Il patrimonio gestito dall’Ente resta di proprietà del Fondatore. L’Ente gestisce il patrimonio mobiliare in maniera autonoma, mentre quello immobiliare solamente previo consenso del Fondatore.

 

VII RESPONSABILITÀ DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL’ENTE E DIRITTI ED OBBLIGHI RECIPROCI TRA IL FONDATORE E L'ENTE 

 

Art. 28 

Il Fondatore è responsabile in solido per gli obblighi dell’Ente, e precisamente sino all’ammontare dei mezzi che si garantiscono nell’anno corrente dal bilancio del Fondatore per il funzionamento dell’Ente.

Il Fondatore non è responsabile per gli obblighi dell’Ente derivanti dalle altre attività che l’Ente espleta per altri committenti.

 

Art. 29 

Il Fondatore, nei confronti dell’Ente, vanta i seguenti diritti e assolve i seguenti obblighi:

– approva provvedimenti, con i quali rende possibile all'Ente l’espletamento dell'attività consolidata nell’ambito del programma armonizzato e del piano finanziario;

– esprime il proprio consenso alle variazioni di struttura sociale ed alle modificazioni di attività;

– decide in merito all’acquisizione ed all’alienazione degli immobili finalizzati all’attuazione delle funzioni di pubblica utilità;

– mediante il Sindaco, formula il consenso al contratto di lavoro del Direttore;

– esprime il consenso alla relazione annuale sulla gestione dell’Ente;

– si cura di altre questioni in conformità alla legge e al presente decreto;

– il Sindaco formula il suo consenso al tariffario per la locazione delle sale, nell’ambito del servizio pubblico;

– il Sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro annuale, al piano finanziario e al piano delle risorse umane.

 

Art. 30 

L’Ente ha l’obbligo di consegnare al Fondatore ogni anno il programma di lavoro, il piano finanziario, il bilancio consuntivo comprendente il conto economico, la relazione sull’attuazione del piano di lavoro annuale, i programmi di sviluppo e altri dati necessari per seguire l'attività dell’Ente e per altri scopi, in conformità alle istruzioni e richieste del Fondatore.

 

Il Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2004) prevede le seguenti disposizioni transitorie e finali:

 

VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 31 

Con l'entrata in vigore del presente Decreto l’attuale facente funzioni di Direttore ed i membri dell’organo consigliare attualmente in carica continuano nell’operato sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati nominati.

 

Art. 32 

L’Ente gestisce gli immobili, di cui alle particelle catastali n. 1698/2, 1696/1 e 1692/3, c.c. di Portorose, in base al contratto di leasing finanziario dell'immobile, del 28 settembre 1999, con il consenso del proprietario, la LB Leasing Koper, S.r.l. Il Fondatore consente che dopo la scadenza del contratto di leasing finanziario e il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili citati nuovamente al Fondatore, l’Ente possa continuare a gestire detti immobili.

 

Art. 33 

Con l’entrata in vigore del presente Decreto è abrogato ovvero cessa la vigenza dello Statuto del Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose del 30 maggio 2000.

Il termine per l’approvazione, l’abrogazione o la proroga della validità degli altri atti generali dell'Ente è di sei mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto.

 

Art. 34 

Con l’entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il Decreto costitutivo dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 29/92), Gazzetta Ufficiale della RS, n. 7/96 e Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 1/2000).

 

Art. 35 

Il facente funzioni di Direttore ha l’obbligo di curare l’iscrizione delle modifiche nel registro giudiziario ai sensi del presente decreto.

Art. 36 

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Primorske novice.

 

Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 105/11) prevede la seguente disposizione transitoria e finale:

 

Art. 3 

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

 

Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 46/16 del 30/6/2016) prevede la seguente disposizione transitoria e finale:

 

Art. 24 

Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Con l’entrata in vigore del presente Decreto il Direttore e i membri del Consiglio dell’Ente attualmente in carica proseguono la propria attività fino alla scadenza del termine per il quale sono stati nominati.

 

N. 02200-1/2004-2016

Pirano, 12 luglio 2016

 

Il Sindaco

del Comune di Pirano

Peter Bossman m.p.