New Page 1

Evidenca oseb, ki jim občina subvencionira najemnino za neprofitna stanovanja

1. Naziv institucije:

Občina Gornji Grad
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca oseb, ki jim občina subvencionira najemnino za neprofitna stanovanja
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine:

Osebe z odločbo Centra za socialno delo o upravičenosti do subvencionirane neprofitne najemnine.

5. Pravne podlage: Stanovanjski zakon /SZ-1/ SOP 2003-01-3312, Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ SOP 1992-01-2484, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin SOP 2003-01-5566
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): stanovanje
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Gornji Grad
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 4.10.1994
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Direktor občinske uprave: Zdenko Purnat, e-pošta: zdenko.purnat@gornji-grad.si