New Page 2

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS , št. 32/93 in 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92 in 1/92), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik na 25. redni seji, dne 15.02.2002, sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka

o odvajanju in čiščenju komunalnih

odpadnih in padavinskih voda na

območju občine Destrnik

1. člen

V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 3/2001) se besedilo 3. člena spremeni in glasi:

» Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Destrnik izvaja izbrani izvajalec (v nadaljevanju besedila:

upravljavec) na podlagi sklepa občinskega sveta.«

2. člen

Ta odlok prične veljati takoj. Objavi se v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Štev.: 032-01/2002-25R-2

Datum: 15.02.2002

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, s.r.