New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

Številka: 900-4/2015-1-(41/04)

Datum: 14.1.2015

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. 1. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 3. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28.1.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM:

1) Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 17.12.2014 in poročilo o izvršitvi sklepov

2) Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo 1, 2) (gradivo na mizo)

3) Premoženjske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6) (gradivo na mizo)

4) Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj - hitri postopek (gradivo) (gradivo na mizo)

5) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj - prva obravnava (gradivo)

6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj - prva obravnava (skrajšani postopek)

7) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) - prva obravnava (skrajšani postopek) (gradivo)

8) Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo)

9) Seznanitev s povzetkom Regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 - 2016 za Gorenjsko statistično regijo

10) Načrt ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka za obdobje 2014-2016 (gradivo 1, 2)

11) Obvezna razlaga prve alineje (2.1.) in (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (gradivo)

12) Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj (gradivo) (gradivo na mizo)

13) Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4) (gradivo na mizo 1, 2)

 

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Za sklic prve seje komisije vas bodo pozvali tajniki komisij.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

Boštjan Trilar

 

Župan

 

 

Priloge: Gradivo