New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 26. 3. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Komen za leto 2008

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                     v eurih

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun leta

 

 

                                                        2008

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

I.       SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          5.595.239

 

 

         TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   2.783.280

 

 

70       DAVČNI PRIHODKI                           2.163.553

 

 

         700 Davki na dohodek in dobiček           1.853.529

 

 

         703 Davki na premoženje                     199.310

 

 

         704 Domači davki na blago in                110.714

 

 

         storitve

 

 

         706 Drugi davki                                   0

 

 

71       NEDAVČNI PRIHODKI                           619.727

 

 

         710 Udeležba na dobičku in dohodki          522.096

 

 

         od premoženja

 

 

         711 Takse in pristojbine                      6.500

 

 

         712 Denarne kazni                             1.500

 

 

         713 Prihodki od prodaje blaga in             89.631

 

 

         storitev

 

 

         714 Drugi nedavčni prihodki                       0

 

 

72       KAPITALSKI PRIHODKI                       1.011.000

 

 

         720 Prihodki od prodaje osnovnih            111.000

 

 

         sredstev

 

 

         721 Prihodki od prodaje zalog                     0

 

 

         722 Prihodki od prodaje zemljišč in         900.000

 

 

         neopredmetenih dolgoročnih sredstev

 

 

73       PREJETE DONACIJE                             14.900

 

 

         730 Prejete donacije iz domačih              11.400

 

 

         virov

 

 

         731 Prejete donacije iz tujine                3.500

 

 

74       TRANSFERNI PRIHODKI                       1.786.059

 

 

         740 Transferni prihodki iz drugih         1.392.135

 

 

         javnofinančnih institucij

 

 

         741 Prejeta sredstva iz državnega           393.924

 

 

         proračuna iz sredstev proračuna EU

 

 

II.      SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              5.873.877

 

 

40       TEKOČI ODHODKI                            1.149.541

 

 

         400 Plače in drugi izdatki                  230.770

 

 

         zaposlenim

 

 

         401 Prispevki delodajalcem za                34.477

 

 

         socialno varnost

 

 

         402 Izdatki za blago in storitve            856.630

 

 

         403 Plačila domačih obresti                  10.664

 

 

         409 Rezerve                                  17.000

 

 

41       TEKOČI TRANSFERI                          1.235.133

 

 

         410 Subvencije                               65.497

 

 

         411 Transferi posameznikom in               577.738

 

 

         gospodinjstvom

 

 

         412 Transferi neprofitnim                   208.946

 

 

         organizacijam in ustanovam

 

 

         413 Drugi tekoči domači transferi           382.952

 

 

         414 Tekoči transferi v tujino                     0

 

 

42       INVESTICIJKSI ODHODKI                     3.164.189

 

 

         420 Nakup in gradnja osnovnih             3.164.189

 

 

         sredstev

 

 

43       INVESTICIJSKI TRANSFERI                     325.014

 

 

         431 Investicijski transferi pravnim         279.550

 

 

         in fizičnim osebam, ki niso

 

 

         proračunski uporabniki

 

 

         432 Investicijski transferi                  45.464

 

 

         proračunskim uporabnikom

 

 

III.     PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)              –278.638

 

 

         (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

IV.      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                  0

 

 

         PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         (750+751+752)

 

 

75       PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0

 

 

         750 Prejeta vračila danih posojil                 0

 

 

         751 Prodaja kapitalskih deležev                   0

 

 

         752 Kupnine iz naslova                            0

 

 

         privatizacije

 

 

V.       DANA POSOJILA IN POVEČANJE                        0

 

 

         KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         (440+441+442+443)

 

 

44       DANA POSOJILA IN POVEČANJE                        0

 

 

         KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

         440 Dana posojila                                 0

 

 

         441 Povečanje kapitalskih deležev                 0

 

 

         in naložb

 

 

         442 Poraba sredstev kupnin iz                     0

 

 

         naslova privatizacije

 

 

         443 Povečanje namenskega premoženja               0

 

 

         v javnih skladih in drugih osebah

 

 

         javnega prava, ki imajo premoženje

 

 

         v svoji lasti

 

 

VI.      PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN                    0

 

 

         SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-

 

 

         V.)

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

VII.     ZADOLŽEVANJE (500)                          310.000

 

 

50       ZADOLŽEVANJE                                310.000

 

 

         500 Domače zadolževanje                     310.000

 

 

VIII.    ODPLAČILA DOLGA (550)                        35.052

 

 

55       ODPLAČILA DOLGA                              35.052

 

 

         550 Odplačilo domačega dolga                 35.052

 

 

IX.      POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA           –3.690

 

 

         RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

X.       NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              274.948

 

 

XI.      NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-          278.638

 

 

         IX.)

 

 

         STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.            6.963

 

 

         12. PRETEKLEGA LETA

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

9009     Splošni sklad za drugo                        6.963

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.

 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

(izvrševanje proračuna)

 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

 

 

4. člen

 

 

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 

 

Namenski prihodki proračuna so naslednji prihodki:

 

 

1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93);

 

 

2. Taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44–96, 8/96, 124/00, 49/01);

 

 

3. Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 49/02);

 

 

4. Samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;

 

 

5. Prejeta prispevke fizičnih ali pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem proračunu niso bila predvidena;

 

 

6. Prihodki od turistične takse;

 

 

7. Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju;

 

 

8. Drugi prihodki, ki jih vaške skupnosti pridobijo za svoje naloge (najem grobov, drugi namenski prispevki vaške skupnosti).

 

 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

 

 

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljena.

 

 

5. člen

 

 

(prerazporejanje pravic porabe)

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba ali rebalans proračuna.

 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke proračuna.

 

 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke.

 

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

 

 

6. člen

 

 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

 

 

1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in

 

 

2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.

 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

 

 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, kot tudi za pogodbe, ki zajemajo sofinanciranje iz naslova namenskih sredstev.

 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

 

7. člen

 

 

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

 

8. člen

 

 

(proračunski sklad in splošna proračunska rezervacija)

 

 

Proračunski sklad je proračunska rezerva.

 

 

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 2.000 eurov.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan.

 

 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 2008 oblikujejo v višini 15.000 eurov.

 

 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

 

 

9. člen

 

 

Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 400 eurov, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

10. člen

 

 

(obseg zadolževanja občine)

 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko dodatno zadolži do skupne višine 310.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: 130217 Ureditev javne razsvetljave in elektrike po Komnu, 150209 Gradnja komunalne infrastrukture Komen 3. in 4. faza – kanalizacija, 150210 Gradnja komunalne infrastrukture Štanjel – kanalizacija, 150211 Gradnja čistilne naprave Komen, 150221 Gradnja komunalne infrastrukture Komen jug – kanalizacija 160311 Gradnja komunalne infrastrukture Komen 3. in 4. faza – vodovod, 160312 Razvod Brje 1. faza, 160313 Razvod Lukovec, 160327 Razvod Brje 2. faza.

 

 

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do 31. decembra.

 

 

11. člen

 

 

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

 

 

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.

 

 

O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

12. člen

 

 

(začasno financiranje v letu 2009)

 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

 

13. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 410-02/08-5

 

 

Komen, dne 26. marca 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Komen

 

 

Uroš Slamič l.r.