New Page 2

 

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Ur. list RS, š. 24/2000 ), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 87/02) in 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 5/07), je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. redni seji, dne 22. 4. 2008, sprejel

 

 

 

P R A V I L N I K

 

za vrednotenje športnih programov v občini Trnovska vas

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

 


1. člen

 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, način in merila za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trnovska vas.

 

2. člen

 

Za financiranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:

 

- športne organizacije in društva,

 

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezne športne panoge,

 

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za dejavnost športa.

 

3. člen

 

Izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:

 

- da imajo sedež v občini Trnovska vas,

 

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,

 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o vadbi,

 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti.

 

 

 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

 

4. člen

 

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:

 

I.  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

 

1. Športna vzgoja otrok in mladine

 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

 

2.  Športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

3. Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj

 

II. KAKOVOSTNI ŠPORT

 

III. VRHUNSKI ŠPORT

 

IV.  ŠPORTNA REKREACIJA
V.   ŠPORT INVALIDOV

 

VI.  IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

 

VII. ŠPORTNE PRIREDITVE

 

VIII. DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ IN DRUŠTEV

 

IX. STROŠKI VADBE IN ŠPORTNE OPREME.

                                                                        5. člen

 

Občina Trnovska vas vsako leto po sprejemu  letnega programa športa objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini, razpis objavi župan občine.

 

Ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis in predlog razdelitve sredstev opravi Komisija za odpiranje ponudb po javnem razpisu za sofinanciranje programov in delovanja društev v občini Trnovska vas (v nadaljevanju: komisija). Komisija o razdelitvi sredstev poroča Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in Občinskemu svetu Občine Trnovska vas.

 


6. člen

 

Vrednotenje sofinanciranja športnih programov je odvisno od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni s tem pravilnikom, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih za vsako leto posebej.

 


7. člen

 

Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.

 

Pogodba mora vsebovati naslednje elemente:

 

- vsebino, obseg in čas realizacije programov,

 

- obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,

 

- rok in način izplačila sredstev,

 

- rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedenih programih in namensko porabljenih sredstvih,

 

- posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.

 


8. člen

 

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah, določenih s pogodbo, Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predložiti poročilo o izvedenih programih in porabljenih sredstvih. Če izvajalec programov do roka določenega v pogodbi ne odda poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in da je dolžan vsa sredstva prejeta iz proračuna, vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

Občinski svet lahko na podlagi zadržanih ali vrnjenih sredstev, ta sredstva razporedi izvajalcem, katerega dejanski obseg dela presega obseg določen v pogodbi o sofinanciranju športnih programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.

 


9. člen

 

Letni program športa v občini Trnovska vas določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.

 

Letni program športa zajema tiste programe športa, ki so pomembni za občino in predstavljajo uveljavljeno tradicijo športnih panog v občini Trnovska vas.

 

Z letnim programom športa se občina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 4. člena tega pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proračunskem letu.

 

Letni program športa sprejme občinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis.

 


10. člen

 

Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.

 

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.

 


11. člen

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št. 2/2001).

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 


Številka: 032 0/14-5/2008-5-3p

 

Datum: 22. 4. 2008

 

                                                                                                                           Župan Občine Trnovska vas,

 

                                                                                                                          Alojz BENKO, dipl. upr. org.

 

 

 


POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI TRNOVSKA VAS

 

Glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti posameznih športnih panog, odbor rangira in s tem določi delež sofinanciranja prijavljenih programov.

 

Kazalci za razširjenost športne panoge oziroma društva so:

 

- število članov s plačano članarino,

 

- število registriranih tekmovalcev.

 

 

 

Kazalci za ugotavljanje uspešnosti športne panoge oziroma društva so:

 

- nivo tekmovanja (kolektivni šport) oziroma dosežena uvrstitev na državnem nivoju (individualni šport),

 

- dosežena uvrstitev na mednarodnem tekmovanju,

 

- število kategoriziranih športnikov.

 


KAZALCI ZA UGOTAVLJANJE RAZŠIRJENOSTI ŠPORTNE PANOGE OZIROMA DRUŠTVA

 


Kazalci razširjenosti:                                   Kriterij:                               Število točk:

 

Število članov s plačano članarino         do 50 članov                        20 točk
                                                                od 51 do 100 članov             40 točk
                                                                nad 100 članov                    60 točk

Število registriranih tekmovalcev           do 10 tekmovalcev               40 točk
                                                                od 11 do 20 tekmovalcev      60 točk
                                                                nad 20 tekmovalcev             80 točk  

Število sekcij                                           1 sekcija                             10 točk
                                                                2 sekciji                              20 točk
                                                                3 sekcije                             30 točk
                                                                4 ali več sekcij                     40 točk

KAZALCI ZA UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI ŠPORTNE PANOGE OZIROMA DRUŠTVA

 


Kazalci uspešnosti:                                      Kriterij:                              Število točk:

 

Kolektivni šport        (nivo tekmovanja)     Državna liga                          100 točk
                                                                Regijska liga                           80 točk
                                                                Medobčinska liga                     60 točk
                                                                Občinska liga                          40 točk 

Dosežene uvrstitve
- individualni šport         
        Državna liga  (od 1. do 10. mesta)           100 točk
                                                Regijska liga (od 1. do 5. mesta)               80 točk
                                                Medobčinska liga (od 1. do 5. mesta)         60 točk
                                                Občinska liga  (1. mesto)                          40 točk 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

 

1. Športna vzgoja otrok in mladine

 

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.

 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (športna dejavnost otrok zunaj obveznega izobraževalnega programa)

 

- Za izvajanje programa »Zlati sonček« se sofinancira (športne knjižice, medalje in diplome).

 

- Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader – do 20 ur vsaka skupina (5–10 otrok) – tabela 2.  In najem objekta do 20 ur za vsako skupino –  tabela 1.

 

- Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira športne knjižice, medalje in diplome.

 

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine po društvih
Društvo mora zagotoviti strokovno usposobljeno osebo za delo z otroki.

Redna ali rekreativna vadba (do 10 let):

- vadbena skupina z najmanj 7 udeleženci in 80 urami programa 50 točk,

- vadbena skupina z najmanj 12 udeleženci in 80 urami programa 70 točk.

 

Redna ali rekreativna vadba (do 15 let):

-vadbena skupina z najmanj 7 udeleženci in 80 urami programa 35 točk,

-vadbena skupina z najmanj 12 udeleženci in 80 urami programa 50 točk.

2.  Športna vzgoja šoloobveznih otrok

 

2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (športna dejavnost šoloobveznih otrok prostovoljno vključenih v izvajanje športnih programov)

 

- Za izvajanje programa »Zlati sonček« v 1., 2. in 3. razredu OŠ se sofinancira (športne knjižice, medalje in diplome).

 

- Za izvajanje športnega programa »Krpan« v 4., 5. in 6. razredu OŠ se sofinancira (športne knjižice, medalje in diplome).

 

- Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader do 20 ur za skupino (5–10 otrok skupina) – tabela 2. in do 20 ur najema objekta za vsako skupin – tabela 1.

 

3. Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj

 

Sofinancira se udeležba tekmovalcev OŠ Trnovska vas na medobčinskih, regijskih in državnih  športnih tekmovanjih. Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe tekmovanja, materialni stroški (objekt, sodniki) v sorazmernem deležu vseh nastopajočih ekip.

 


II. KAKOVOSTNI ŠPORT

 

Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov članov in članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo objektivnih strokovnih in organizacijskih pogojev in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa ter program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v občini.

 

S svojimi tekmovanji v okviru panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka.

 


1. Individualne športne panoge:

 

 Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:

 

- imeti mora zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

 

- izvajalec ima organizirani vsaj dve selekciji (starostni skupni),

 

- minimalno število vadbenih ur je 100 ur letno.

 

Sofinancira se najem objekta do 100 ur letno po tabeli 1.

 


2.  Kolektivne športne panoge

 

Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:

 

- imeti mora zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

 

- izvajalec ima organizirane vsaj štiri selekcije (starostne skupne),

 

- minimalno število vadbenih ur je 100 ur letno.

 

Sofinancira se najem objekta do 100 ur letno po tabeli 1.

 


III. VRHUNSKI  ŠPORT

 

Vrhunski šport zajema pripravo, vadbo in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger.

 

V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah.

 

Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športne zveze Slovenije.

 

Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih športnih panogah se sofinancirajo glede razvrstitve v razred:

 

- Perspektivni razred,   

 

- Državni razred,

 

- Mednarodni razred,   

 

- Svetovni razred.        

 

Vrednost točke za vrhunski šport določi odbor in je odvisna od števila upravičencev in višine razpoložljivih sredstev.

 


IV. ŠPORTNA REKREACIJA

 

Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, zmanjšanja negativnih posledic sodobnega načina življenja ter ohranitev vitalnosti.

 

Sofinanciranje udeležencev:
-
DO 10 UDELEŽENCEV           
  
do 20 ur rekreacijske vadbe               40 točk,
   od 21 do 40 ur rekreacijske vadbe      60 točk,
   nad 40 ur rekreacijske vadbe             80 točk.

- NAD 10 UDELEŽENCEV           
  
do 20 ur rekreacijske vadbe               60 točk,
   od 21 do 40 ur rekreacijske vadbe      80 točk,
   nad 40 ur rekreacijske vadbe            100 točk.

 

                                                          V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Za izvajanje športa invalidov se za posamezno skupino sofinancira:
- največ 80 ur strokovnega kadra/skupini,
- največ 80 ur najemnine objekta/skupino.
V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.


VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH

 

KADROV

 

Za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo tisti izvajalci športnih programov, ki izvajajo športne programe iz tega pravilnika.

 

Sofinancira se izobraževanje amaterskih trenerjev, vodnikov za pridobitev usposobljenosti (trenerske licence, sodniške licence …).

 

Sofinancirajo se dejanski stroški na podlagi dokumentacije o uspešno opravljanem usposabljanju:
                         - do 300,00 EUR      50 točk
                         - nad 300,00 EUR      80 točk

 

VII. ŠPORTNE PRIREDITVE

 

Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:
a) Organizacija športnih prireditev na ravni občine:
Množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih športih morajo izpolnjevati pogoje:
- da je prireditev organizirana v soglasju z občino,
- da je prireditev odmevna v širšem prostoru,
- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.
b) Organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni:
 Množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih športih morajo izpolnjevati pogoje:
- da je prireditev organizirana v soglasju z občino,
- da je prireditev odmevna v širšem prostoru,
- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

 

Organizacija športnih prireditev in turnirjev:

 

Nivo tekmovanja/

prireditve

do 15 udeležencev

od 16 – 40 udeležencev

nad 40 udeležencev

 

Občinsko

 

20 točk

 

40 točk

 

80 točk

Medobčinsko

30 točk

50 točk

90 točk

Regijsko

40 točk

60 točk

100 točk

Državno

80 točk

100 točk

200 točk

Mednarodno

100 točk

120 točk

220 točk

Opomba: Točkujejo se organizacije prvega in drugega turnirja iste športne panoge. Tretji in vsi naslednji turnirji ne prinašajo dodatnih točk. Za mednarodno prireditev oziroma turnir se šteje tista, kjer sodelujejo tekmovalci treh držav.


VIII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ


Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje na podlagi doseženih točk po kriteriju uspešnosti in razširjenosti športne panoge oziroma društva in dodatno 0,5 točke za vsakega člana s plačano članarino.

 


Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja športne zveze je število vključenih registriranih športnih društev v zvezo (25 točk/športno društvo).

 


                         IX. STROŠKI VADBE IN ŠPORTNE OPREME
1. Stroški trenerja ali vaditelja.
    Kader s strokovno usposobljenostjo (potrdila), licence.                1 točka/h.

2. Nakup športne opreme:
    - do 300,00 EUR                                   60 točk,
    - od 300,00 EUR do 600,00 EUR             90 točk,
    - nad 600,00 EUR                                120 točk.

 
Tabela 1

 

Vrednost ure za najem objekta

 

Vrsta objekta

Število točk/uro

Telovadnica

2

Tabela 2

 

Vrednost ure za strokovni kader

 

Strokovni kader

Vrednost ure v točkah

Kader brez strokovne usposobljenosti

0,5

Kader s strokovno usposobljenostjo (potrdila), licence

 

1,0

Diplomirani trener FŠ

1,5