Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.l. RS, at. 44/97), 24. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 11/95) je Občinski svet občine Rače - Fram na svoji 30. redni seji, dne 6. marca 1998 sprejel začasni
 
 
SKLEP
 
o plačilu komunalnega prispevka - sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rače - Fram
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča, s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: komunalni prispevek), na območju Občine Rače - Fram.
 
 
2. člen
 
Komunalni prispevek je dolžan plačati vsak investitor, ki namerava na območju urejanja stavbnih zemljišč:
 
 
 • graditi nov objekt,
 
 
 • prizidati ali nadzidati obstoječi objekt in je za to potrebno gradbeno dovoljenje,
 
 
 • graditi nadomestni objekt, če za obstoječi objekt še ni plačal komunalnega prispevka,
 
 
 • graditi nadomestni objekt, če se s tem objektom poveča uporabna površina, in sicer samo za razliko površin med starim in novim objektom,
 
 
 • spremeniti namembnost objekta in je za to potrebno gradbeno dovoljenje.
 
 
3. člen
 
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne komunalne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj ter gradnjo objektov, katerih investitor je Občina Rače - Fram
 
 
Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevaje uporabno površino objekta, mogoče priključke na javno infrastrukturo, ter njene zmogljivosti.
 
 
4. člen
 
Komunalni prispevek so dolžni plačati vsi investitorji iz 2. člena tega sklepa za naslednja območja urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rače - Fram:
 
 
I. območje zajema naselje Rače in Fram
II. območje zajema naselja: Ješenca, Požeg, Podova, Brezula, Zg. Gorica, Sp. Gorica in Morje
III. območje zajema naselja: Kopivnik, Planica, Loka pri Framu in Ranče.
 
 
5. člen
 
Investitor plača komunalni prispevek, ki se ugotovi z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč za določeno območje, povprečnih stroškov priprave zemljišča ter komunalnega urejanja, za komunalne objekte, ki so bili zgrajeni iz sredstev samoprispevka, drugih prostovoljnih prispevkov krajanov ali pa so bili na podlagi pogodb sofinancirani iz strani občine.
 
 
6. člen
 
Opremljeno stavbno zemljišče je zemljišče, za katerega so zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo:
 
 
 • javno vodovodno omrežje,
 
 
 • javno kanalizacijsko omrežje,
 
 
 • javno elektroenergetsko omrežje,
 
 
 • javno cesto
 
 
ter zagotovljena souporaba naslednje javne infrastrukture:
 
 
 • javna razsvetljava.
 
 
7. člen
 
Izhodiščna cena za izračun komunalnega prispevka je določena letno na podlagi sklepa sveta občine o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in velja za območje z največjo stopnjo komunalne opremljenosti.
 
 
Struktura izhodiščne cene, v kateri je všteta tudi priprava zemljišča v višini 40 % oz. 50 %, je naslednja:
 
 
 • javna komunalna infrastruktura za individualno komunalno rabo 41 %
 
 
 • javna komunalna infrastruktura za kolektivno komunalno rabo 59 %.
 
 
8. člen
 
Komunalni prispevek se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili:
 
 
a) korekcijski faktor glede na lokacijo predvidenega objekta:
 
 
 • I. območje: K = 0,6
 
 
 • II. in III. območje: K = 0,4
 
 
b) korekcirjski faktor glede na namembnost objektov:
 
 
 • počitniške hišice: 0,80
 
 
 • poslovni objekti: 0,60
 
 
 • proizvodni objekti: 0,50
 
 
 • stanovanjski objekti: 0,40
 
 
 • zaprti športni objekti: 0,30
 
 
 • odprti športni objekti: 0,20
 
 
 • kmetijski gospodarski objekti,
 
 
 • pomožni kmetijski objekti in garaže: 0,10
 
 
c) stopnja komunalne opremljenosti za objekte individualne komunalne rabe (41 % ):
 
 
I. območje
II. in III. območje
priprava zemljišča
40 %
40 %
vodovod
25 %
25 %
kanalizacija
25 %
0 %
električno omrežje
10 %
10 %
opremljenost skupaj
100 %
75 %
d) stopnja komunalne opremljenosti za objekte kolektivne komunalne rabe (59%):
 
 
I. območje
II. in III. območje
priprava zemljišča
50 %
30 %
asfaltirana cesta
30 %
40 %
makadamska cesta
10 %
5 %
javna razsvetljava
10 %
10 %
opremljenost skupaj
100 %
85 %
9. člen
 
Prispevek za vodovodni priključek ni predmet tega sklepa.
 
 
10. člen
 
Od komunalnega prispevka se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju Občine Rače - Fram na podlagi samoprispevka (40 % komunalnega prispevka - brez revalorizacije) ali drugih soprispevkov, in sicer po valorizirani vrednosti glede na pretek koledarskega leta.
 
 
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila samoprispevka za obdobje najmanj 5 let, na območju Občine Rače - Fram, s pisnim potrdilom delodajalca ali pristojnega delavca krajevne skupnosti.
 
 
Investitor ostale soprispevke dokazuje na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju ali potrdil o plačilu (položnice, potrjeni seznami, ...).
 
 
Znižanje komunalnega prispevka se investitorju upošteva samo enkrat za isto parcelo.
 
 
11. člen
 
Sredstva zbrana po tem sklepu občina namenja vlaganje v izboljšanje komunalne infrastrukture po letnem programu, za območje celotne občine.
 
 
12. člen
 
Komunalni prispevek po določbah tega sklepa odmeri investitorju na njegovo zahtevo ali na zahtevo občine občinski urad.
 
 
Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati gradbenega dovoljenja.
 
 
13. člen
 
Ta sklep začne veljati prvi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.1.1998 dalje do sprejema Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Rače Fram.
 
 
Podpredsednik občinskega sveta
 
 
občine Rače – Fram
 
 
Frido Krneža, s.r.
 
 
Štev.: 062/02-30/98
 
 
Datum: 6. marca 1998